Tot Oefening en Ontspanning Een korte geschiedenis van de Middelburgse schietvereniging Bronnen - A.], van der Aa, 'Aardrijkskundig woorden boek der Nederlanden', deel 13, Gorinchem 1851. - W. Blaeu, 'Zeelandia Comitatus', Amster dam 1635-1638. - L. van Driel en A. Steketee, 'Zeeuwse plaats namen', Vlissingen 1995. - M. Gargon, 'Walcherse Arkadia' I en II, Lei den 1715-1717. - Simons, 'Walcheren, wat anders', Vlissin gen 2005. - Simons, 'Walcheren, wat anders 2', Vlis singen 2007. - J. Simons, 'Klaver Vier; wijkkrant voor Paau- ivenburg' (diverse artikelen), Vlissingen 2007- 2008. - M. Smallegange, 'Nieuwe Cronyk van Zee land', Middelburg 1696. - N. Visscher en Z. Roman, 'Atlas van Zee land', Amsterdam/Middelburg 1655. - Zeeuws Archief: - Archief Daniël Radermacher, inv.nr. 38. - Archief Familie Van Reigersberg-Versluys, inv.nr. 71. - Archief Familie Schorer, inv.nrs. 73 en 408. - Verzameling Verheye van Citters, inv.nr. 138. - Kadastrale plans 1832, Koudekerke (op internet te vinden op de website www.wat- waswaar.nl). - Mondelinge overleveringen van de in het dankwoord genoemde personen. In het bondscafé Pax Intrantibus, op de hoek van de Langevielesingel en de (Oude) Koudekerkseweg, waarover in De Wete van april jl. werd geschreven, werd op 25 november 1912 de Middelburgse schietvereniging Tot Oefening en Ontspan ning opgericht. De vereniging was geves tigd op 't Zand in de gemeente Koudeker ke. Het eerste bestuur bestond uit voorzit ter L.A. Tange, secretaris L. van de Vaate, penningmeester J. Bosch en de baancom missarissen A. Groenenberg, 0. de Jonge, J.A. de Priester en G. de Voogd. Ereleden van de vereniging waren C.M.J. Gemier, eigenaar van Pax Intrantibus, en PA. de Rey, beheerder van de garnizoens schietbaan. Deze baan was gelegen aan de Westhavendijk in Middelburg, ongeveer waar nu de oprit tot de Algemene Begraaf plaats is. Gemier had een bijzondere regel voor de leden van de schietvereniging. Wie iets gebruikte, mocht via de voordeur van zijn café naar binnen, wie niets wilde heb ben moest via de achterdeur. Inleggeld Het inleggeld werd vastgesteld op 50 cent en de contributie bedroeg 37Vz cent. Na

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2008 | | pagina 29