een maand waren er al 25 leden. Voor het opstellen van de reglementen werd een reglementenboekje voor tien cent gekocht van de schietvereniging uit Grijpskerke. Tot juni 1913 zijn de geweren waarschijnlijk van wapenhandelaar De Jager uit Middel burg in bruikleen geweest. Deze firma leverde op 29 december 1913 een geweer voor 127,50 en twee geweren voor 260,-. Eerder dat jaar werd aan de artil lerie-inrichting De Hembrug tien gulden betaald als waarborgsom voor de gewe ren. De baanhuur bedroeg in 1913 vijf gulden per kwartaal. Het jaar 1913 werd afgeslo ten met een batig saldo van 37,151/2. De vereniging had toen dertig leden. De schietvereniging was aangesloten bij de landelijke Koninklijke Nederlandsche Vereeniging van Scherpschutters en de vereniging voor de vrijwillige beoefening van wapenhandel Pro Patria. Tijdens Pasen en op tweede kerstdag wer den onderlinge wedstrijden gehouden. Op de eerste dag van augustus was er een wedstrijd met de schietvereniging uit Grijpskerke. Andere vooroorlogse schietverenigingen op Walcheren waren, voor zover viel na te gaan, gevestigd in Biggekerke (Nut en Genoegen, opgericht in 1898), Domburg (opgericht in 1905), Grijpskerke, Vlissingen (Pro Patria, schietbaan vliegveld Vlissin gen) en Vrouwenpolder. Eigen accommodatie? Al in 1924 overwoog het bestuur om een eigen accommodatie te bouwen. Omdat de kosten te hoog waren, gingen de plannen niet door. Dit onderwerp zou nog vaker tijdens vergaderingen ter sprake komen, maar de vereniging beschikte nooit over voldoende financiële middelen om de plan nen te realiseren. In 1922 was de zaalhuur voor café Pax Intrantibus 8,50 per kwar taal. De vereniging verhuisde in het jaar erna naar het verenigingsgebouw in de Kerksteeg op 't Zand. Beheerder A. Groe- nenberg rekende namelijk maar 4,55 per kwartaal. Dit gebouw behoorde bij de in 1914 gebouwde kerk aan de Kerkstraat. In de Kerksteeg zou, met uitzondering van de Tweede Wereldoorlog, tot midden 1960 worden geschoten. Toen werd de accom modatie aan de Kerksteeg te onveilig, en bovendien dreigde sloop van het gebouw dat inmiddels eigendom van de gemeente Middelburg was. De schutters vonden een nieuw onderdak in het gebouw van de buurtvereniging Nieuw-Middelburg aan de Nassaulaan. In 1971 werd een betere locatie gevonden in de Kloveniersdoelen. Het betrekken van die schietbaan was aanleiding tot wijziging van de naam Tot Oefening en Ontspanning in schietvereniging De Kloveniers. Wapens en munitie Bij deelname aan wedstrijden was het voor de Tweede Wereldoorlog gebruikelijk dat de wapens met de daarbij behorende munitie per bode vervoerd werden naar de plaats van de wedstrijd. Enerzijds was dat het gevolg van de veelal gebrekkige ver voersmogelijkheden van de deelnemers, maar anderzijds was ook de wetgeving in die jaren op dat gebied nog aanzienlijk soepeler dan nu. Al voor de Duitse bezetting moesten de wapens en de munitie worden ingeleverd bij de gemeente Koudekerke. Alle eigen dommen van de vereniging (ook de militai re wapens) werden van Koudekerke naar de gemeente Sint Laurens gebracht. Daar-

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2008 | | pagina 30