van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen en voorzitter van de Werkgroep Stadsgeschiedenis Middelburg. De Stichting Vrienden van Middelburg begon in 1988 als vervolg op de actie van de Stichting Vrienden van de Abdij. Deze stichting verzette zich tegen de plannen voor de herinrichting van de Statenzaal. De Stichting Vrienden van Middelburg zette zich de afgelopen jaren in voor het Schuttershof Sint Sebastiaan, voor het behoud van het Hofje Onder den Toren, voor de herinrichting van het stationsge bied, en de meest recente actie is het behoud van de Westelijke Havendijk. Piet legt uit: "Het schuttershof heeft te maken met de middeleeuwse cultuur en het optre den van De Stoppelaar in de negentiende eeuw, het hofje heeft te maken met de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog, het stationsgebied met de aanleg van kanaal en spoor en de pogingen om in Middelburg de industrie te bevorderen en de stad op te stoten in de vaart der ste den, de Havendijk met de handel in de bloeitijd van Middelburg." "Het gaat in wezen om de belangrijke vraag: wat is waard om behouden te blij ven, wat is het essentiële cultureel-histori- sche erfgoed? Dat hangt samen met een visie; een visie zowel op het verleden als op de toekomst. Want gemeentebestuur ders gaan ten onder in moderniserings drift: alles moet beter, alles moet sneller en alles moet hoger. Moderniseren is ook ver nietigen. Je kan vaak iets nieuws alleen opbouwen op de puinhopen van het oude. Het feit dat Middelburg nog zoveel monu menten uit de achttiende eeuw bezit, is te danken aan de beroerde periode in de negentiende eeuw." "Hierdoor worden wij door de gemeente vaak gezien als een behoudende club, maar het vooruitgangsgeloof van de Wal- cherse gemeentebesturen vereist gewoon dat tegenspel: macht wordt alleen door macht bestreden. Het is daarbij wel belangrijk je te houden aan de procedures die de gemeenten uitstippelen." "Alle activiteiten van de stichting lopen parallel aan de herinneringen aan de geschiedenis van de stad en vooral aan het beleid van het gemeentebestuur. Maar ook particuliere eigenaren van monumen tenpanden worden door de stichting kri tisch gevolgd wanneer zij in gebreke blij ven bij het onderhoud van hun huis. Het is echter niet altijd mogelijk bedreigen de ontwikkelingen tijdig te signaleren. Soms is De Faam mijn belangrijkste infor matiebron", verklaart Piet. In het verleden had de stichting een bond genoot in de Rijksdienst voor de Monu mentenzorg. Als die iets bepaalde met betrekking tot een monument(aanvraag), dan moest iedereen daar voorlopig afblij ven. Dat is helaas veranderd: de Rijks dienst is opgegaan in de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monu menten en bezit thans alleen nog advise rende bevoegdheden. De stichting vindt ook medestanders onder de bevolking van Middelburg. De stichting telt zo'n tweehonderd donateurs en via de media wordt de publieke opinie gemobili seerd. "Als je bijvoorbeeld ziet hoeveel in gezonden brieven er in de PZC hebben gestaan toen de sloop van het Hofje Onder den Toren dreigde", vertelt Piet trots. Op mijn vraag of de stichting successen heeft geboekt, antwoordt Piet dat dit zeker het geval is, al is dat niet altijd direct zicht baar. De actie tegen de plannen tot af braak van het Hofje Onder den Toren heeft

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2008 | | pagina 38