Nieuwe uitgaven 'k heleze er weliswaar toe geleid dat het hofje niet is afgebroken, maar de verbouwing van het complex tot winkels en een restaurant ver dient geen schoonheidsprijs. De inzet voor het behoud van het seinhuisje, de goede renloods en voetgangersbrug in het sta tionsgebied had als resultaat dat deze wel iswaar niet zijn gesloopt, maar door de verplaatsing naar Goes zijn ze helaas niet voor Middelburg behouden gebleven. Piet pleit dan ook voor meer samenwer king tussen de verenigingen en stichtingen op Walcheren die zich met het behoud van het Walcherse culturele erfgoed bezighou den. Een voorbeeld hiervan noemt hij de recente actie voor het behoud van de Wes telijke Havendijk. Deze dreigt te worden opgeslokt door de golfbaan die wordt aan gelegd aan de rand van de nieuwe woon wijk Mortiere. "Als er meer wordt samenge werkt", zo zegt hij tot slot, "gaan onze ver enigingen een schone toekomst tegemoet." Op mijn vraag op welke locatie in de bin nenstad hij voor een foto wil poseren, stelt hij de pomp op het Abdijplein voor. "Dit is eigenlijk de plek waar het in 1988 is begonnen. Gedeputeerde Staten kunnen binnenkort een brief van mij verwachten met het verzoek de pomp te laten restau reren. Er ontbreken onderdelen aan." Ook al stopt Piet Smallegange als voorzit ter van de Stichting Vrienden van Middel burg, hij zal zich blijven inzetten voor zijn stad. Leo Hollestelle Meer informatie over de Stichting Vrienden van Middelburg: www.vriendenvanmiddel- burg.nl. Pieter Verhagen In de vorige Wete kon u lezen welke be langrijke rol Cornelis Pieter Broerse heeft gehad in de herinrichting van Walcheren in de jaren na de Tweede Wereldoorlog. Er waren in die tijd ook anderen betrokken bij de wederopbouw van Walcheren, zoals de stedenbouwkundige Pieter Verhagen (1882-1950). Verhagen had een belang rijke rol bij de wederopbouw van het in mei 1940 gebombardeerde Middelburg en hij was een belangrijke initiator bij het herstel van het Walcherse landschap na de inun datie van 1944/'45. Pieter Verhagen en zijn werk vormden het onderwerp van het proefschrift van Marin- ke Steenhuis. Van dit proefschrift is een prachtige publicatie gemaakt. Het boek is groot van formaat en bevat meer dan 500 pagina's. Het is rijk geïllustreerd en het wekt daarmee van de buitenkant alleen al de indruk dat Pieter Verhagen een bijzon der mens is geweest die heel veel heeft gedaan. Verhagen volgde de opleiding tot bouw kundig ingenieur in Delft en was van jongs af aan een natuurliefhebber. Zijn grootste hobby's waren wandelen en tuinieren en hij was zeer geïnteresseerd in landschap pen. Dat lijkt in strijd te zijn met zijn profes-

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2008 | | pagina 39