Van de redactie t Q ^ÜXM^ In de envelop die redactiesecretaris Henny van der Heijden aan de leden van de redactie toestuurde zat een aantal bijdra gen die wij voor u hebben geselecteerd. Het is voor ons elke keer weer een verras sing hoe een aflevering van De Wete er uiteindelijk uit zal komen te zien. Nadat we de teksten hebben besproken gaan we aan de slag met het corrigeren en redige ren en gaan we op zoek naar illustraties. Deels worden die door de auteurs zelf aangeleverd, maar vaak moeten we er zelf op uit. Dat is voor deze Wete weer goed gelukt, al zeggen we het zelf. We beginnen met een artikel van Jules Braat. Hij heeft een onderwerp gekozen waar hij zelf in zijn beginjaren bij de Nederlandse Spoorwegen bij betrokken is geweest, namelijk de elektrificatie van de Zeeuwse spoorlijn. Het hele traject, van Vlissingen naar Roosendaal, werd in de jaren 1955-1957 van bovenleiding voor zien. Het treinverkeer ondervond weliswaar hinder van deze werkzaamheden, maar de dienstregeling werd niet platgelegd. In tegenstelling met het afgelopen voorjaar toen er vier weken lang geen treinen reden wegens onderhoud aan het spoor. De spoorlijn is voor Walcheren een belangrijke verbinding met de rest van de wereld; dat hebben velen van ons ook nu weer ge merkt. Daarna volgt het eerste deel van de bele venissen van Evert Blaas uit Middelburg gedurende de Tweede Wereldoorlog. "Weer die oorlog", zullen enkelen van u wellicht uitroepen. "Ja, toch wel." De men sen die deze tijd intensief hebben meege maakt, zijn onderhand tachtigers en hun aantal neemt af. Wij vinden dat het verhaal van Evert Blaas wel het een en ander toe voegt aan de vele verhalen die de afgelo- pen decennia zijn gepubliceerd. In deze Wete ook weer aandacht voor de geschiedenis van een hofstede. Jaco Simons uit Vlissingen belicht de geschie denis van de hofstede Zwanenburg, gele gen in het uiterste zuidwesten van de voor malige gemeente Koudekerke. Deze hof stede was in de zeventiende en achttiende eeuw de buitenplaats van onder andere de familie Ingels, waarvan leden zitting had den in de Vlissingse magistraat en de VOC. Net als de hofstede Middenhof in Oost-Souburg, die in de vorige Wete werd belicht, is ook deze hofstede na de inunda tie van Walcheren verdwenen. Jan H. Wigard uit Middelburg stuurde ons een uitgebreide reactie naar aanleiding van de locatie van het ANWB-bondscafé Pax Intrantibus in 't Zand bij Middelburg. In dat etablissement is in 1912 een schietver eniging opgericht die in 1971 overging in de schietvereniging De Kloveniers te Mid delburg. Ida Doorenweerd onthult wederom een weeskamergeheim. Doordat zij intensief archiefonderzoek heeft gedaan in het archief van de Landsvierschaar van Veere, kan zij ons een heel gedetailleerd beeld geven van de zorg voor wezen en de materiële welvaart van onze voorouders. Helaas deze keer geen Vadertje. Wel een interview met Piet Smallegange uit Middel burg. Hij ontving in april jl. de HKW-Cul- tuurfondsprijs 2008. Waarom hij deze prijs ontving en wat zijn verdiensten zijn (geweest) voor ons heem, kunt u uitge breid lezen. Daarna volgen een oproep en enkele reac ties en, zoals in elke juli-Wete, de stukken over de algemene ledenvergadering en het jaarverslag 2007. Overigens ontvingen we enkele reacties

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2008 | | pagina 4