Jaarverslag Jaarverslag 2007 van de Heemkundige Kring Walcheren, goedgekeurd tijdens de jaarvergadering van woensdag 23 april 2008, gehouden in de aula van de Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg «>Oi Eind 2007 nam de heer J.C. Jobse af scheid als eindredacteur. Tot er een nieu we eindredacteur is gevonden zal de vori ge eindredacteur, de heer L.M. Hollestelle, als ad interim fungeren. Inleiding In 2007 is het ledental van de Heemkundi ge Kring Walcheren weer iets gestegen. We begonnen het jaar met 2.718 leden en sloten op 31 december 2007 af met 2.738 leden. Bestuur Het bestuur kwam in het verslagjaar acht keer bijeen. Tijdens de jaarvergadering van woensdag 25 april 2007 was mevrouw K.R. van den Heuvel aftredend en niet herkiesbaar. Deze vacature werd niet vervuld. Verder werd mevrouw W.L. Valckenier von Geusau-Brouwer, na een jaar de functie van secretaresse ad interim te hebben ver vuld, weer voor een nieuwe bestuursperio de benoemd. Financiën Per 1 januari 2007 werd het contributie bedrag verhoogd naar 13,- per jaar. Tijdens de jaarvergadering 2007 werd besloten de contributie voor het jaar 2008 niet te verhogen. De Wete Ook in 2006 verscheen ons verenigings orgaan De Wete weer elk kwartaal met allerlei wetenswaardigheden over ons heem. Voor elk nummer werden door de redactie commissie, bestaande uit vijf personen, de ingezonden artikelen geredigeerd, gecorri geerd en zo nodig aangepast. Website Het jaar 2007 was het zesde jaar dat de website van de HKW, beheerd door de heer L.M. Hollestelle, 'in de lucht' was. Ook in 2007 werd de website weer goed be zocht. Dit jaar vond een restyling van de website plaats; in het oktobernummer van De Wete is hier aandacht aan besteed. In 2007 is er ook een begin gemaakt met het maken van een website over het veld- namenonderzoek op Walcheren. De in 2006 opgeheven Veldnamencommissie wil als werkgroep werken aan een digitale presentatie van het veldnamenonderzoek via worldwideweb. Een website biedt de mogelijkheid om de resultaten van 34 jaar veldnamenonderzoek op Walcheren op een andere wijze te presenteren en boven dien kunnen aanvullende en nieuwe gege vens worden toegevoegd. Activiteitencommissie De Activiteitencommissie, bestaande uit drie personen, heeft ook dit jaar weer alle activiteiten - in de vorm van lezingen en excursies - georganiseerd. Activiteiten In 2007 werden vier reguliere bijeenkom sten in de Zeeuwse Bibliotheek gehouden (zie ook de verslagen in de diverse Wetes van 2007). De jaarlijkse HKW-wandeling vond plaats op woensdag 20 juni 2007 in Biggekerke en de buitenheemse excursie voerde ons

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2008 | | pagina 45