op zaterdag 29 september 2007 naar Den Haag en Scheveningen. Op dinsdag 11 september 2007 was er een ontmoetingsmiddag in het zorgcen trum Simnia te Domburg mede voor leden van de HKW en op woensdag 31 oktober 2007 vond er een bijeenkomst plaats in het Waterschapshuis te Middelburg. Contacten met andere organisaties In samenwerking met de Heemkundige Kring De Bevelanden vond op zaterdag 3 november 2007 tijdens de jaarlijkse her denking weer een kranslegging plaats bij de drie oorlogsmonumenten op de Sloe- dam. De samenwerking met de Bond Heem schut is voortgezet. W.L. Valckenier von Geusau-Brouwer, secretaresse Notulen van de jaarvergadering van de Heemkundige Kring Walcheren, gehou den op woensdag 23 april 2008 in de aula van de Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg 1. Opening De voorzitter, de heer K. Meertens, opent de vergadering en heet de bijna vijftig aan wezigen welkom op deze jaarvergadering. 2. Notulen jaarvergadering 2007 De notulen van de jaarvergadering 2007, zoals gepubliceerd in De Wete van juli 2007, worden, onder dankzegging aan de secretaresse, mevrouw W.L. Valckenier von Geusau-Brouwer, goedgekeurd. 3. Ingekomen stukken en mededelingen Bericht van verhindering ontvangen van mevrouw H.J. Kruse-ter Avest en de heren C.M. Dekker en H.J. Vader. Verder wordt meegedeeld dat de koffie in de pauze, zoals gebruikelijk tijdens de jaarvergadering, voor rekening van de ver eniging is. 4. Jaarverslagen 2007 a. Jaarverslag secretaresse Het jaarverslag 2007 wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd, onder dank zegging aan de secretaresse, mevrouw W.L. Valckenier von Geusau-Brouwer. De tekst van dit jaarverslag vindt u eveneens in deze Wete. b. Jaarverslag penningmeester De penningmeester, de heer J.J. Jakob- sen, geeft een mondelinge toelichting bij de cijfers. Het financieel jaarverslag 2007 wordt zon der op- of aanmerkingen goedgekeurd, onder dankzegging aan de heer Jakobsen. 5. Verslag kascommissie De leden van de kascommissie, mevrouw L. Jobse-Schreyenberg en de heer C.M. Dekker, hebben op 7 april 2008 de boeken en de administratie van de penningmees ter, de heer J.J. Jakobsen, ingezien en in orde bevonden. Geconstateerd is dat de administratie nauwgezet, volledig en in overeenstemming met de getoonde be scheiden door de penningmeester is bijge houden. De commissie stelt dan ook voor de pen ningmeester decharge te verlenen. De ver gadering gaat hiermee akkoord.

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2008 | | pagina 46