6. Begroting 2008 Wederom een nadere toelichting van de penningmeester, de heer J.J. Jakobsen, waarna de begroting zonder op- of aan merkingen wordt goedgekeurd. 7. Contributie Voor komend jaar wordt geen verhoging voorgesteld. De contributie blijft voor het jaar 2009 derhalve 13,-. 8. Beleid bestuur Voorzitter K. Meertens maakt melding van het volgende. Voor het verenigingsjaar 2008/2009 heeft het bestuur - in overeenstemming met de statuten - de volgende doelstellingen vast gesteld. - De lezingen zullen op dezelfde wijze worden uitgevoerd als het afgelopen jaar, waarbij het aantrekken van kwalitatief goede sprekers centraal zal staan. Aan de lezingen zal, zoals gebruikelijk, intensieve publiciteit worden gegeven. Lezingen 'op locatie' kunnen als experiment verder voortgezet worden. - Ook de buitenheemse excursie wordt qua opzet niet gewijzigd. - Eén dorpswandeling per jaar voldoet aan de behoefte. - Van de uitnodiging van het Waterschap Zeeuwse Eilanden om de dijkversterkingen bij Westkapelle ter plekke te bezichtigen dient gebruik te worden gemaakt. - Ook in 2008 dient de doelstelling gecon tinueerd te worden tot een betere samen werking met aanverwante organisaties. - De formule van het kwartaaltijdschrift De Wete zal worden voortgezet, met mogelijk meer investeringen in kleuruitgaven. Qua redactieorganisatie verdient het aanbeve ling minder afhankelijk te worden van één eindredacteur, door het opsplitsen van deze functie. - Dat geldt ook voor de website, met een minimum van twee personen. De website Walcherse Veldnamen kan verder uitge bouwd worden. - In het kader van de doelstelling Behoud Walchers cultuurgoed zullen bepaalde ont wikkelingen in het Walcherse kritisch en 'op afstand' gevolgd worden. - Het toekennen van een Blijk van Waar dering, onder andere in de vorm van de driejaarlijkse HKW-Cultuurfondsprijs, zal eveneens voortgezet worden, met dien verstande dat het aantal aanmeldingen hiervoor wel groter zal moeten zijn om van een werkelijke stimulering te kunnen spre ken. - Een nieuwe brochure van de HKW zal ter hand worden genomen. - In het aprilnummer van De Wete is de uitkomst van een beperkte enquête onder de leden gepubliceerd. Op basis hiervan zal het bestuur het komende zittingsjaar nieuwe ideeën uitwerken. 9. Verkiezing bestuursleden a. De voorzitter, de heer K. Meertens, is aftredend en statutair niet herkiesbaar. Voor zijn inzet voor de vereniging ontvangt hij een cadeaubon en een boeket bloe men. In zijn plaats wordt de heer H.J. Vader in de functie van voorzitter be noemd. De heer Meertens spreekt vervolgens een dankwoord uit en wenst zijn opvolger veel succes. b. Aftredend en terstond herkiesbaar is de penningmeester, de heer J.J. Jakobsen. De vergadering gaat akkoord met zijn herver kiezing.

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2008 | | pagina 47