10. Benoeming kascommissie Mevrouw L. Jobse-Schreyenberg is aftre dend, maar zal als reserve aanblijven. De heer C.M. Dekker blijft nog een jaar aan als lid van de kascommissie. Als nieuw lid van deze commissie meldt zich aan mevrouw D. Sweerts de Landas- Sprenger. Voorzitter Karei Meertens reikt de HKW-Cul- tuurfondsprijs uit aan Piet Smallegange, voor zitter van de Stichting Vrienden van Middel burg. (foto Leo Hollestelle) 11. Uitreiking HKW-Cultuurfondsprijs 2008 Juryvoorzitter P.C. Dekker leest het jury rapport voor en meldt dat de jury unaniem van oordeel is dat de HKW-Cultuurfonds- prijs 2008 - met daaraan verbonden een bedrag van vijftienhonderd euro - met recht en reden toekomt aan de heer P.J. Smallegange te Middelburg. Hierna reikt de aftredend voorzitter, de heer K. Meertens, de cheque, met daarbij een speciale oorkonde en een boeket bloemen, uit aan de heer Smallegange. Vervolgens spreekt de heer Smallegange een uitgebreid dankwoord uit en betrekt hierin ook zijn echtgenote, die vanavond niet aanwezig kon zijn. De voorzitter dankt de juryleden voor hun werkzaamheden en laat deze dank vergezeld gaan van een fles wijn. Verder overhandigt hij mevrouw A.J. de Klerk-Vuijk, die de speciale oorkonde heeft ver vaardigd, als dank een boe ket bloemen. De tekst van het juryrapport en een interview met de winnaar vindt u elders in deze Wete. 12. Rondvraag Een der leden, de heer M.A. van Es, maakt melding van het feit dat het monumentale gebouw van de Zeevaart school te Vlissingen dreigt te worden ingekaderd door hoogbouw en hij verzoekt de HKW deze ontwikkeling nauwlettend te volgen. Verder vraagt hij of de HKW op de hoogte is van de plannen tot het maken van een zogenoemde 'bezettingscanon'. Het be stuur is hiervan niet op de hoogte. Een ander lid, de heer A.P de Klerk, spreekt zijn bezorgdheid uit over de toe komst van de paalhoofden aan de Wal- cherse kust, mede met het oog op de plannen van het waterschap om in het kader van de kustversterking deze paal hoofden in zand te 'verpakken'.

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2008 | | pagina 48