47 13. Sluiting Bij dit agendapunt merkt de heer Meertens nog op dat tot zijn genoegen de heer G.J. Gerestein van ADZ zich in de zaal bevindt. De heer Gerestein verzet veel werk voor De Wete en hij ontvangt dan ook een warm applaus van de aanwezigen. Verder niets meer aan de orde zijnde, sluit de heer Meertens deze vergadering om 21.00 uur. W.L. Valckenier von Geusau-Brouwer, secretaresse Na de pauze hield de heer A. Louws uit Serooskerke een boeiende diapresentatie over de restauratie van de zeventiende- eeuwse Oostkerk te Middelburg in de jaren negentig van de vorige eeuw. Juryrapport HKW-Cultuurfondsprijs 2008 Daartoe aangezocht door het bestuur van de Heemkundige Kring Walcheren, heeft de jury, bestaande uit ir. P.C. Dekker, archi tect, dr. A.P de Klerk, consulent landschap en historie van de Stichting Cultureel Erf goed Zeeland, en drs. C. Kostense, voorzit ter van de Stichting Het Zeeuwse Land schap, zich een oordeel gevormd over de kandidaten, genomineerd voor de driejaar lijkse HKW-Cultuurfondsprijs. Zij deed dat inmiddels voor de vierde keer - na het succesvolle begin in 2001, uitmondend in de prijsuitreiking aan de heer Frans van den Driest; na het teleurstellende vervolg in 2004, toen moest worden voorgesteld de prijs niet toe te kennen; en na het wederom succesvolle vervolg in 2005, met de prijsuitreiking aan Polderhuis Westka- pelle, Dijk- en Oorlogsmuseum. De jury heeft zich ook ditmaal weer nauw gezet van haar taak gekweten. Ze had - helaas slechts - vier kandidaten te beoor delen. Mede daarom heeft zij het bestuur van de Heemkundige Kring Walcheren in overweging gegeven zich te beraden op het toekomstige functioneren, in het licht van het oorspronkelijk beoogde doel, van de prijs. Geen twijfel bestond er evenwel over de vraag welke van de vier thans genomineerden het prijzen meer dan waard is. Uiteraard heeft ook deze keer het Regle ment toekenning prijs HKW-Cultuurfonds de jury geleid bij de uiteindelijke voor dracht. Het moest gaan om een - door een persoon, groep van personen of instel ling - reeds geleverde prestatie, in de niet- professionele sfeer, in de vorm van een inzet voor het behoud, de uitbreiding, de verspreiding van de kennis en de bewust wording van het Walchers cultuurgoed. De jury is unaniem in haar oordeel dat de HKW-Cultuurfondsprijs 2008, met daaraan verbonden een bedrag van vijftienhonderd euro, met recht en reden toekomt aan de heer drs. PJ. Smallegange te Middelburg, in zijn hoedanigheid van voorzitter van de Stichting Vrienden van Middelburg. Naast in andere verbanden geleverde inzet, is de heer Smallegange vanaf de oprichting in 1988, in verschillende functies waaronder de laatste jaren als voorzitter, actief in en voor de Stichting Vrienden van Middelburg. In het belang van Middelburg als monumentenstad in de ruimste zin van het woord. En dat in woord, daad en ge schrift, en op een wijze waaruit betrokken heid, deskundigheid, nauwgezetheid en bescheidenheid spreken. Dankzij zijn door tastendheid mag 'zijn' stichting zich offici-

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2008 | | pagina 49