land een zogenaamde gouden voorhoofds- naald gedragen. Ook in Zeeland werd dit vrouwensieraad, dat voor de betere stand was voorbehouden, gedragen tot om streeks 1890. Juwelier Piet Minderhoud uit Westkapelle is al geruime tijd bezig om de Zeeuwse gouden naalden die nog resteren uit die periode te inventariseren. Het gewicht, het meesterteken, de jaarletter en de uitvoe ring van de naald zijn van belang. Tot nu toe heeft hij er 34 weten te traceren bij particulieren en musea. Langs deze weg wil hij u vragen of er soms onder de lezers van De Wete nog personen zijn die een gouwe naelde in de kast of kluis hebben liggen. Hij zou het leuk vinden om deze door hem nog niet ontdekte exemplaren te kunnen onderzoeken en mogelijk te foto graferen. Als u hieraan mee zou willen werken, wilt u dan contact met Piet Minderhoud opne men? Overdag is hij bereikbaar via tele foonnummer 0118-601559. Kerkenpad Middelburg zomer 2008 Deze zomer is er weer, zoals gebruikelijk, het Lange Jan Project Middelburg, een project dat ressorteert onder de Raad van Kerken van Middelburg. Al vele jaren is een van de onderdelen het Kerkenpad Middelburg. Ook dit jaar is het mogelijk elke donderdag gedurende de maanden juni, juli en augus tus onder leiding van een speciale kerken- gids een aantal Middelburgse kerken te bezoeken. Bij iedere kerk wordt deskundi ge uitleg over de kerkgeschiedenis en de bouwhistorie gegeven. Gestart wordt elke donderdag om 13.30 uur bij de balie in de Wandelkerk (onder de Lange Jan, de Abdijtoren). Vervolgens worden de beide Abdijkerken (Koorkerk en Nieuwe Kerk), de Gasthuiskerk, de doopsgezinde kerk, de rooms-katholieke kerk en de synagoge bezocht. De kosten bedragen 4,- per persoon. Zie ook de website www.middelburgseker- ken.nl. Tentoonstelling in Zeeuws Archief Tot en met 9 januari 2009 wordt in het Zeeuws Archief te Middelburg de tentoon stelling Veelstromenland - Kerken en godsdiensten in Zeeland gehouden. In de middeleeuwse kelders van de voormalige Commanderij van de Duitse Orde trekken twintig eeuwen religie voorbij in archief stukken, prenten, foto's, films, geluid en voorwerpen. Met deze tentoonstelling brengt het Zeeuws Archief het roerend ker kelijk erfgoed onder de aandacht. In dit Jaar van het Religieus Erfgoed staat vooral het onroerend kerkelijk erfgoed centraal. Maar hoe zouden we iets weten over de geschiedenis van het gebruik van religieu ze gebouwen als we geen archieven en afbeeldingen hadden? Het onroerend en roerend kerkelijk erfgoed is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Die verbinding wordt in de tentoonstelling gemaakt door

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2008 | | pagina 52