een audiovisuele presentatie van nage noeg alle religieuze gebouwen in Zeeland. De tentoonstelling laat de vele religieuze stromingen zien die het godsdienstig leven in Zeeland kleur hebben gegeven. Begin nend bij Nehalennia, de inheemse godin die al voor de Romeinse Tijd (50 v.Chr.- 500 n.Chr.) werd vereerd, volgen we het spoor van Willibrord, die de Zeeuwen om streeks 690 kwam kerstenen. Na bijna acht eeuwen rooms- katholicisme, kloos ters en de machtige abdij ging Zeeland eind zestiende eeuw over naar de Hervor ming. De grote zes tiende- en zeventien- de-eeuwse stromin gen en hun religieuze voormannen komen aan bod, zoals de Reformatie met Maar ten Luther en Johannes Calvijn, de Nadere Reformatie met Willem Teellinck, Godefri- dus Udemans en Jacobus Koelman, en het Piëtisme met De Labadie en Smytegelt. Ook is er aandacht voor enkele geloofs richtingen die tijdens het protestantisme werden gedoogd, zoals de lutheranen, de joden en de doopsgezinden. Zij werden vervolgd en verjaagd en vonden een toe vluchtsoord in Zeeland. Heel anders ver ging het de Schotten in Veere. Vanwege het toekennen van de Schotse wolstapel aan Veere in 1541 kregen de Schotten die in Veere woonden vele voorrechten. Ze mochten hun eigen rechtspraak uitoefenen en een eigen kerk stichten. Deze Schotse kerk was de eerste kerk in het buitenland die door de Schotse kerk in het moeder land werd erkend. In de periode vanaf 1802, als er vrijheid van godsdienst komt, komen het rooms- katholicisme, de Afscheiding met Johan Willem Vijgeboom en Huibert Jacobus Bud ding en de Doleantie onder leiding van Pie- ter Johannes Willem Klaarhamer aan bod. De visuele presentatie van de tentoonstelling in het Zeeuws Archief toont nagenoeg alle reli gieuze gebouwen in Zeeland. Een aantal kerk gebouwen in Zeeland heeft als gevolg van de toenemende secularisatie én de fusie van de Hervormde gemeenten en de Gereformeerde Kerken in Nederland een andere bestemming gekregen. Het kerkgebouw van de voormalige gereformeerde kerk van Domburg aan de Noordstraat werd in 2002 verkocht en omge bouwd tot appartementen Zeeuws Archief Collectie Raas, nr. 116). Andere kerkgebouwen op Walcheren die de afgelopen jaren een andere functie kregen, waren de gereformeerde kerken van Koudekerke (dependance basisschool), Oostkapelle (appartementen), Veere (antiek handel) en Vrouwenpolder (woonhuis).

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2008 | | pagina 53