Zeeuwse lijn boog. Tot concrete plannen kwam het toen nog niet; andere lijnen kre gen voorrang. Toch hield de Zeeuwse lijn de belangstelling van de directie. In 1951 stond de lijn weer op de agenda. De Plan commissie 1956 kreeg opdracht vergelijk bare cijfers te leveren ten aanzien van elektrificering en dieselisatie van de lijn De aanleg van een bovenleidingnmst op de Zeeuwse lijn, 1956. (Zeeuwse Bibliotheek, Beeldbank Zeeland, 5945, fotoarchief PZC) Roosendaal-Vlissingen. Die cijfers konden helaas niet achterhaald worden. Plannen worden concreet Na de watersnood kwam de elektrificatie van de Zeeuwse lijn in een stroomversnel ling. Misschien was het een compensatie voor de ondervonden ellende of heeft de Zeeuwse afkomst van Den Hollander (pre sident van NS en Goesenaar van geboor te) een rol gespeeld, in elk geval kwam Zeeland nu aan de beurt. Begin 1955 hield de Raad van Commissa rissen zich uitvoerig bezig met het investe ringsplan 1955-1958. Voor de elektrificatie van de lijnen Vlissingen-Nijmegen en Alk maar-Den Helder trok de directie een be drag van 36,4 miljoen gulden uit en voor de aanschaf van het daarvoor bestemde elek trische materieel nog eens 30,4 miljoen. In een toelichting stelde de directie dat op genoemde lijnen een ernstig gebrek aan zitplaatsen was, waardoor reizigers zelfs buiten de spits vaak moesten staan. Op de lijn Vlissingen-Nijmegen was 47 procent van de treinen overbezet. NS had moeten kiezen: óf nieuw dieselma- terieel aanschaffen óf overgaan tot elektri ficatie. De directie koos voor het laatste, omdat de onderhoudskosten van elektrisch materieel de helft lager waren dan die van dieselmaterieel. Bovendien kon men na elektrificatie vanuit Zeeland doorgaande treinen laten rijden richting Rotterdam, Utrecht en Arnhem. Het Deltaplan speelde ook mee in de besluitvorming. Na voltooiing van dit plan zou de verbinding over de weg via de dammen naar Rotterdam namelijk dertig kilometer korter zijn dan die per trein via Roosendaal. In de Commissarissenvergadering van juli 1955 toonde commissaris dr. ir. Hupkes, oud-directeur van NS en voorganger van Den Hollander, zich enthousiast over de plannen. Hij verwachtte grote exploitatie voordelen bij materieel en personeel. Groen licht Op 10 september werd in de Raad van

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2008 | | pagina 6