Jans tegen, die het bezit van Leunisse heeft overgenomen. In hetzelfde jaar tref fen we Bertelmeeüs' naam aan in de archieven van de Godshuizen. Als hij wordt opgenomen in het Gasthuis te Middelburg, wordt vermeld dat hij landman is, afkom stig uit Antwerpen. Was hij die onrustige stad ontvlucht en naar het van Spanjaar den bevrijde Walcheren gekomen om een nieuw bestaan op te bouwen? In ieder geval breidde hij door aankoop van grond zijn bezit in de loop der jaren uit. Rond 1607 stuiten we op ene Huyge Andries en in 1622 op Symon Heyndricx. De familie Heyndricx zou vele decennia, tot aan het begin van de achttiende eeuw, eigenaar blijven. In 1648 wordt namelijk de zoon van Symon, Jacob Symon Heyndricx, genoemd. Vervolgens in 1674 diens wedu we Maijken Jacobs en tot slot hun erfgena men. Tussen ongeveer 1610 en 1640 verrees onder de hoede van de Heyndricxen de buitenplaats. Naast de reeds bestaande hofstede, met bijgebouwen als een bak- keet en een varkenshok, werd een heren huis gebouwd. Omdat er geen afbeelding bewaard is gebleven, weten we slechts in grote lijnen hoe het geheel eruit moet heb ben gezien. Op de kaart van Walcheren van de gebroeders Hattinga uit 1750 her kennen we onder meer een siertuin binnen een rechthoekige waterpartij en verschei dene boomgaarden rondom de panden. In de huidige situatie kunnen we stellen dat het herenhuis stond waar nu de watergang ligt, ter hoogte van de huizen aan de Paauwenburgweg nummers 31 en 33. De eerste vermelding op een landkaart verschijnt halverwege de zeventiende eeuw. Zowel Christoffel Bernards - op zijn Kaarte van het Eyland Walcheren uit 1641 - als Nicolaas Visscher/Zacharias Roman - op hun kaart van Walcheren uit 1655 - tekenen de buitenplaats in. Overigens wordt de naam Paauwenburg pas in 1675 voor het eerst genoemd. Het is dus aannemelijk dat deze naam door de familie Heyndricx aan hun huis is gegeven. Paauw wordt met dubbel a geschreven, conform de oude spelling. Enkele andere buitenplaatsen in de buurt

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2009 | | pagina 12