Boer en bestuurder Aspecten uit het leven van F.P. Polderdijk Ferdinandus Pieter Polderdijk (1860-1944) woonde en werkte zijn hele leven op de hofstede Nieuwlandsrust in de Middelburg- sche Polder. Naast zijn dagelijkse werk zaamheden bekleedde hij tal van functies op agrarisch, bestuurlijk en sociaal-maat schappelijk terrein. Dit artikel richt zich in het bijzonder op zijn inzet voor landbouw en polders. Landbouwverenigingen Op één punt liep Zeeland in de tweede helft van de negentiende eeuw voor op de rest van het land: het oprichten van land- bouwverenigingen. Het ene dorp volgde hierin het andere na. Omdat veel dorpelin gen, direct of indirect, afhankelijk waren van de agrarische sector, kreeg een derge lijke vereniging veelal een belangrijke func tie binnen de dorpsgemeenschap. In de zuidoosthoek van Walcheren werkten deze organisaties samen in de Kring Middel burg, waarvan de leden maandelijks bij eenkwamen in een van de gerenommeer de etablissementen in de stad. Waarom richtten boeren deze verenigin gen op? De jaren 1845-'46 werden geken merkt door een ernstige economische cri sis, onder andere door het uitbreken van een aardappelziekte. In 1843 was de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij (ZLM) opgericht als tegenwicht tegenover over heid, fabrikanten en handelaren, maar veel boeren hadden het gevoel dat de ZLM ver van hen afstond. Daarom namen zij het ini tiatief zich plaatselijk te organiseren. Het doel was boeren samen te brengen, voor lichting te geven over nieuwe producten en technieken en te komen tot een gezamen lijk aan- en verkoopbeleid. Zij waren onaf hankelijk van de ZLM, al wilde deze maat schappij hen desgewenst wel adviseren. Nieuwlandsrust In 1875 had Ferdinand Polderdijk de lage re school achter zich gelaten, maar zijn Ferdinandus Pieter Polderdijk (1860-1944) in 1940. Zeer waarschijnlijk is de foto gemaakt ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag. collectie familie Polderdijk) wens om door te leren ging niet in vervul ling. Als enige zoon in het gezin was hij voorbestemd zijn vader in het bedrijf op te volgen. Hij leerde het boerenvak thuis op Nieuwlandsrust in Nieuw- en Sint Joosland en hij trad niet eerst, zoals gebruikelijk, als knecht in dienst bij een ander agrarisch bedrijf. Hij kreeg veel ruimte voor zijn grote

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2009 | | pagina 17