Niets uit deze uitgave mag worden overgeno men zonder toestem ming van de redactie commissie. Aanwijzingen voor het aanleveren van artikelen of bijdragen voor De Wete kunt u aanvragen bij de redactie. Redactie H. Begheyn R. Gabriëlse H.J. van der Heijden L.M. Hollestelle J. de Klerk J.S. Lere-Boone Kopij voor de volgende Wete s.v.p. inzenden vóór 1 mei 2009 aan mevr. H.J. van der Heijden, Breeweg 13 4371 SB Koudekerke, tel. 0118-551187 e-mail: redactiedewete@hkwalcheren.nl Lidmaatschap inclusief abonnement 13,- per jaar Ledenadministratie J.J. Jakobsen, Parkweg 6 4361 JE Westkapelle tel. 0118-552130 ledenadministratie@hkwalcheren.nl Dagelijks Bestuur H.J. Vader (voorzitter) Koolesweg 6, 4373 RD Biggekerke tel. 0118-551901 W.L. Valckenier von Geusau-Brouwer (secretaresse), Toorenvliedtwegje 4 4335 HE Middelburg tel. 0118-629449 J.J. Jakobsen (penningmeester) Parkweg 6, 4361 JE Westkapelle tel. 0118-552130 Giro 2405163 t.n.v. de Penningmeester van de Heemkundige Kring Walcheren Overige R.J. de Groot bestuursleden A.M. van der Most-Zuurdeeg M.F.J. van Suijlekom-Feleus website: www.hkwalcheren.nl e-mail: info@hkwalcheren.nl K.v.K. nummer 40309644 Verschijnt aan het begin van elk kwartaal ISSN 0166-2325

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2009 | | pagina 2