stig, want "als het eigenbelang altijd voor op staat, kan er niet veel gebeuren." In 1935 kwam wegens zijn leeftijd een eind aan zijn functies. Maar zijn interesse duur de onverminderd voort en hij bleef dan ook geregeld adviezen geven aan bestuurders. Landmeter/taxateur Polderdijk verrichtte ook veel taxaties van roerende en onroerende goederen, zoals inboedels, grond, te velde staande gewas sen en soms complete hofsteden. Recht bank en belastingdienst wonnen bij hem advies in. Toen hij met boeren was ge stopt, breidden deze werkzaamheden zich sterk uit. Op verzoek van de provincie deed hij schattingen in polders in geheel Zeeland en werkte hij mee aan de voorbe reiding van aanleg en verbetering van wegen. Op Walcheren betrof dit de tracés Middelburg-Westkapelle en verder naar Domburg, Middelburg-Koudekerke en de huidige Veerseweg. Dit hield in dat hij, soms samen met een lid van Gedeputeer de Staten, grond moest taxeren, voorlich ting gaf aan omwonenden, onderhandelde met grondeigenaren en zo nodig adviseer de over onteigening. Dit laatste leidde in Domburg tot een conflict met een weiger achtige mevrouw U.M.S. Snouck Hurgron- je, douairière van O.L. baron Bentinck. Gedeputeerde Staten vroegen Polderdijk tevens advies uit te brengen over een geregelde schatting van de pachtwaarden in de calamiteuze polders. Zijn voorstel werd met veel waardering aanvaard. Besluit Ferdinand Polderdijk kon terugzien op een welbesteed leven. Veel tijd en energie stak hij in de Walcherse samenleving. Het 'alge meen belang' lag hem na aan het hart. In allerlei (bestuurlijke) kringen wist hij zijn invloed, hoewel vaak moeilijk exact aan te wijzen, te doen gelden. Zijn omgeving luis terde met respect naar hem, hoewel zijn ideeën hun tijd nogal eens ver vooruit waren. Zijn voorstellen vonden menigmaal pas op termijn ingang. Hij pleitte voor onderlinge samenwerking en vond dat de inzet van mensen gewaardeerd moest worden. Hij verzette zich tegen 'domme' bezuinigingen en pleitte voor duurzame oplossingen. Vaak voelde hij zich teleurge steld door de uiteindelijke besluitvorming. Minderbedeelden en culturele doelen kon den op zijn royale steun rekenen, maar overbodige luxe wees hij af, ook voor zich zelf. Een lekkere kop koffie en op z'n tijd een jenevertje met een sigaar stemden hem zeer tevreden. We moeten Ferdinand Polderdijk niet op een voetstuk plaatsen; zelf zou hij dit beslist ook hebben afgewezen. In de Zeeuwse literatuur wordt zijn naam nauwe lijks genoemd, maar Geuze vindt hem een "zeldzame persoonlijkheid". Wie zijn leven heeft bestudeerd, kan niet tot een andere conclusie komen! Piet Zuijdweg De uitgebreide bibliografie met gedetail leerde annotatie en een overzicht van gebruikte bronnen en literatuur is opgeno men in de publicatie 'Laat de zuinigheid de wijsheid niet bedriegen', Ferdinandus Pie- ter Polderdijk (1860-1944) Nieuw- en St. Joosland. Een biografische schets. Uitgave in eigen beheer, Vlissingen juli 2007. In De Wete van oktober 2008 beschreef de auteur het algemene verhaal van het leven van F.P. Polderdijk onder de titel 'Een man die geschiedenis schreef' (p. 10-15).

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2009 | | pagina 25