/°rx %i y 5i Bijeenkomsten Daarnaast had Zeeland te lijden onder toe nemende concurrentie uit Holland en Vlaanderen. Zeeuwse kooplieden waren er volgens Paesie van overtuigd dat de Hol landers hen uit de markt probeerden te drukken. De regenten hielden, als ze al niet gewoon meededen, de lorrendraaiers de hand boven het hoofd: er was geld te verdienen. Neem Cornelis van Pere. Hij was bur gemeester van Vlis- singen, bewindheb ber van de WIC en gecommitteerde raad van Zeeland. Tegelijkertijd zat hij tot zijn nek in de smokkelhandel. Of Pieter de la Rue, hoofdaandeelhou der van de WIC en later directeur van de Middelburgsche Commercie Com pagnie (MCC). Hij investeerde in ten minste zestien smokkel- schepen die meer dan dertig illegale han delsreizen ondernamen. De bovenwereld was in Zeeland in het begin van de acht tiende eeuw stevig verstrengeld met de onderwereld, aldus Paesie. Lorrendraaien was strafbaar, maar werd in Zeeland gedoogd. Ook reders die belan gen hadden in de WIC, omzeilden de over eenkomst, ook wel octrooi genoemd. Op de vergaderingen hadden ze namelijk toe gang tot waardevolle informatie, die ze in hun eigen voordeel konden benutten. De WIC probeerde op te treden tegen de overtreders van het octrooi, maar dat was niet eenvoudig. De schepen van de lorren- Lorrendrayer op Africa Op 21 januari jl. hield Ruud Paesie, in april 2008 gepromoveerd op een onderzoek naar Zeeuwse smokkelaars in de achttien de eeuw, een bezielend verhaal over de illegale goederen- en slavenhandel op Afri ka. Lorrendraaiers heetten ze, de smokkelaars die het octrooi ontdoken dat de Staten- Generaal in 1621 aan de WIC (West-Indi sche Compagnie) hadden verleend voor de handel op West-Afrika. Dat lorrendraaierij een Zeeuwse - en voor al Vlissingse - aangelegenheid was, is geen toeval: de Zeeuwen waren van ouds her sterk in de handel op West-Afrika. Scheepsportret van het Vlissingse fregat De Witte Bijle dat in 1715 in El Porto Prince werd omgedoopt. Het fregat werd in de daarop volgende jaren als lorrendraaier voor de drie- hoekshandel op West-Afrika en Amerika inge zet. Schilderij van Cornelis Louw, 1715. (col lectie Zeeuws maritiem muZEEum)

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2009 | | pagina 42