draaiers waren veel wendbaarder dan die van de compagnie en ze waren goed be wapend. Zij voeren naar de West-Afrikaan se kust waar ze Europese koopwaren tegen Afrikaanse producten en slaven ver handelden. De WIC was een landelijk bedrijf met vijf kamers ofwel kantoren, waaronder een in Zeeland. Het hoofdbestuur werd gevormd door de Heren Negentien. Hierin hadden vertegenwoordigers zitting van de vijf kamers. Door het octrooi verkreeg de WIC het monopolie op de Nederlandse handel en scheepvaart op West-Afrika en Amerika. Zij moest zich bezighouden met handel, kolonisatie en kaapvaart. In 1674 kon de WIC door grote financiële problemen haar schulden niet meer aflos sen en werd het bedrijf ontbonden. Maar vanwege grote vraag naar 'goederen' uit het westen (voornamelijk slaven), en het feit dat er nog veel koloniën waren, werd in 1675 besloten een tweede geoctrooieerde West-Indische compagnie op te richten. Deze had hetzelfde handelsgebied als de eerste. De slavenvaart vormde de omvangrijkste scheepvaartactiviteit van de WIC. Van de tien tot twaalf miljoen slaven die uit Afrika naar Amerika zijn gebracht, hebben de Nederlanders er ruim een half miljoen ver scheept. Meer dan de helft daarvan kwam voor rekening van de WIC. Paesie berekende dat er tussen 1700 en 1730 120 duizend mensen vanuit Afrika naar Amerika zijn gebracht door schepen die afkomstig waren uit de Republiek der Verenigde Nederlanden. Een derde daar van kwam voor rekening van de lorren- draaiers. Ook zijn berekeningen over de goederen die zijn verhandeld door smok kelaars zijn opzienbarend: in het begin van de achttiende eeuw waren er zelfs meer lorrendraaiers actief dan schepen van de WIC. Na 1720 stortte de illegale handel in: Mid delburgse kooplieden richtten de MCC op. Na afloop van de lezing dankten de 75 aanwezigen de heer Paesie voor zijn boei end verhaal met een welgemeend applaus. Els van Fraassen-van Iren Met dank aan de PZC en BN/De Stem, Nadia Berkelder, zaterdag 19 april 2008. Het proefschrift van Ruud Paesie is gepu bliceerd: Lorrendrayen op Africa. De Illega le goederen- en slavenhandel op West- Afrika tijdens het achttiende-eeuwse han delsmonopolie van de West-Indische Com pagnie, 1700-1734. Uitgeverij De Bataaf- sche Leeuw, Amsterdam, 2008, 428 pp., ISBN 978-90-6707-627-2, prijs 29,50. Gaaischieten in Domburg Martin Maas uit Domburg hield op woens dag 25 februari jl. een lezing over het gaai schieten in Domburg. Onder zijn gehoor bevond zich een groot aantal zeer belang stellende maar ook kritische Westkappelse en Domburgse gaaischieters. Vóór de pauze besprak Maas aan de hand van een groot aantal dia's de ontwikkeling van het gaaischieten vanaf 1908 tot aan de Tweede Wereldoorlog. Na de pauze werd gekeken naar de periode vanaf 1954 tot nu en werden twee films uit 1964 ver toond: bewegende beelden van de hoogte punten van het gaaischieten, een sport die bol staat van de tradities. Op de eerste vrijdag na Sint Jan (24 juni) schieten de gaaischieters, uitsluitend man-

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2009 | | pagina 43