nen, half zittend, half liggend op blokken hout (troenken), scheepjes en houten pop pen van Domburgers die dat jaar opval lend in het nieuws kwamen. Deze zijn geplaatst op stalen drietanden die op hou ten palen stingenzijn bevestigd. Dit gebruik dateert van ten minste 1582, toen in Domburg het Sint Sebastiaan- aan de Hoge Hil geschoten. Vroeger werd er in het Schuttershofbosje geschoten. Op een oude plattegrond van Smallegange uit 1693 is deze plaats nog te herkennen. Hoewel het hoofddoel van deze traditie het 'gezellig samenzijn' is, gaat het natuurlijk ook om de prestatie: wie kan de troenke, het scheepje of het poppetje van de top van de stinge schieten! De eerste oefening in het gaaischieten begon vroeger met het 'balgooien', vol gens sommigen moeilijker dan het gaaischieten zelf. Jongens van het dorp, alléén jon gens, konden zich bekwamen in dit spel. Het balgooien wordt al tientallen jaren niet meer gedaan. Vanaf 18 jaar kunnen mannen als 'rekruut' tot het gaaischietersgezelschap toetreden. Ze krijgen daarbij als 'kenmerk' met een stift een zwarte snor op de bovenlip gete kend door de foerier. Vóór 1938 werd ove rigens gebruikgemaakt van schoensmeer. Deze foerier vormt samen met de kapitein en de bottelier het bestuur van de gaai schieters. Omdat vanaf 1994 door allerlei bepalingen van de overheid het bestuur geformaliseerd diende te worden, com pleet met statuten, reglementen en verga deringen, werd de kapitein voorzitter, de foerier penningmeester en de bottelier secretaris. In februari, dus vier maanden vóór de wedstrijd, worden in het bos de troenken Gaaischieters te Domburg, ca. 1910. (collectie M. Maas) schuttersgilde zich al met het gaaischieten bezighield. Volgens de overlevering 'schoot' ook Jacoba van Beieren zelfs al in de vijftiende eeuw 'naar de gaai'. Op Sint Jansdag wordt de geboorte van Johannes de Doper herdacht, de profeet die Jezus in de rivier de Jordaan doopte. Deze dag valt samen met het midzomer feest, dat op veel plaatsen in Europa wordt gevierd. Bij het gaaischieten in Domburg wordt onder andere geschoten met voorladers, museumstukken die alleen tijdens het gaaischieten gebruikt mogen worden. Tegenwoordig wordt er in de duinen onder

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2009 | | pagina 44