'G\ Activiteiten \mf Woensdag 29 april 2009 Jaarvergadering De jaarvergadering van de Heemkundige Kring Walcheren vindt plaats op woensdag 29 april a.s. De agenda treft u in het mid den van deze Wete aan. Na de pauze zal drs. F. van der Doe een presentatie hou den over Sailing Letters (zie hieronder). Woensdag 29 april 2009, aula Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg, aanvang 20.00 uur (zaal open 19.45 uur). Sailing Letters In The National Archives in Kew bij Londen bevinden zich meer dan duizend dozen vol Nederlandse brieven en andere documen ten uit de zeventiende en achttiende eeuw, de zogenoemde Sailing Letters. Ze zijn door de Engelsen gekaapt tijdens de zee oorlogen met de Republiek. De schepen werden tot 'prijs' verklaard en de aanwezi ge post en andere papieren werden eeu wenlang bewaard, aanvankelijk in de don kere kelders van de Tower of London en later in The National Archives. Pas in 1980 werden ze door een Nederlandse onder zoeker in het archief van het Britse High Court of Admiralty ontdekt. In totaal gaat het om honderdduizenden documenten, zoals scheepsjournalen, monsterrollen, aantekenboekjes, scheepspassen, vracht brieven, kranten, almanakjes, complete overzeese plantageadministraties, en ook brieven. Ruim 38 duizend zakelijke en per soonlijke brieven, afkomstig uit en bestemd voor zowel Oost- als West-Indië, bevinden zich in de nauwelijks goed beschreven dozen. Het is post die nooit is aangekomen en waarvan een deel tot op de dag van van daag nog ongeopend is. Brieven van zee lieden aan het thuisfront en van vrouwen aan hun echtgenoot op zee. Ze geven een unieke kijk op het dagelijks leven van ge wone mensen, waarvan zo weinig op schrift bewaard is gebleven. Een groot deel van het materiaal is Zeeuws, omdat Zee land in die tijd een belangrijk zeevarend gewest was en actief in de VOC, WIC en particuliere koopvaart. Via het Sailing Letters-project is door de Koninklijke Bibliotheek in samenwerking met het Nationaal Archief een begin ge maakt met het ontsluiten en laten conser veren van de vele duizenden brieven, die veelal in slechte staat verkeren. Een deel wordt nu met subsidie van Metamorfoze, het Nationaal Programma voor het behoud van het Papieren Erfgoed, gedigitaliseerd en beschikbaar gesteld op de website van de Koninklijke Bibliotheek. In het eind 2008 verschenen eerste Sailing Letters Journaal, onder redactie van mari- tiem-historici Erik van der Doe, Perry Moree en Dirk Tang, met medewerking van Peter de Bode, is van een aantal van die brieven de transcriptie opgenomen en voorzien van een uitgebreide toelichting. De geva rieerde bijdragen gaan over ontroerende kinderbriefjes, brieven over het dagelijks leven thuis, gedetailleerde ooggetuigenver slagen van bijzondere gebeurtenissen en over het leven op en overzee. Bij het boek is een dvd met opnamen van het gebruikte materiaal (in hoge resolutie) gevoegd. Erik van der Doe is als archivaris vanuit het Nationaal Archief gedetacheerd bij de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag en is regelmatig in Kew geweest. Hij zal aan de hand van foto's en voorbeelden vertellen over deze onvermoede, grote schat aan archiefmateriaal, hoe die in een Engels archief is terechtgekomen en wat er alle maal in te vinden is.

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2009 | | pagina 46