bracht: Senatus Populusque Middelburgen- sis (de raad en het volk van Middelburg). Er hing een schilderij van Ghijsbreghts met het Laatste Oordeel. Daarnaast stond het beeld van een militair in Romeins kostuum bij wijze van schildhouder. Boven de deur naar de gewone vierschaar was in bas-reliëf (kunstenaar was Geer aards uit Antwerpen) de ge schiedenis van Brutus weerge geven. Hij had zijn twee zonen ter dood laten brengen wegens hoogverraad.7 Inzake het gerecht kent het zwaard geen vrienden. Boven de deur daartegenover was in bas-reliëf (ontworpen door Schouman en in 1780 ver nieuwd door Snijders) de histo rie van Papirius aangebracht. Deze Romeinse bevelhebber wilde de jonge Fabius ter dood laten brengen omdat hij - tegen het bevel in - een veldslag had geleverd (die hij wel had ge wonnen). Fabius vluchtte naar Rome, waar hij dankzij de voor spraak van het volk vergiffenis kreeg. "Met overtreding van de Wetten mag men geen voordeel zoeken te behaalen." "Deze vierschaar is omtuind met een zeer kostbaar, zinbeel- dig en overkonstig gebronst yzer hek en 't geheel vormde een cirkel." Ordinaire vierschaar In de voorzaal was een tweede deur, die toegang gaf tot de ordinaire (gewone) vierschaar. Boven deze deur was de volgende tekst aangebracht: lex reipu- blicae conservatio, de wetten zijn het vrouwenbeelden die de veroordeelde mis dadigers voorstelden. De zitplaatsen "der Regeeringe zijn drie treden verheven". Aan weerszijden daarvan stonden leeuwen. De leeuw ter rechterzijde droeg het wapen van Zeeland, die ter linkerzijde het wapen van Middelburg. Aan de voorzijde van de zoldering waren de letters S.P.Q.M. aange Gang in het stadhuis met grafborden van patricische families (achttiende eeuw). (Zeeuws Archief, Zeeuws Genootschap, Zelandia Illus- trata, Prentbriefkaarten, nr. Zl-P-03824)

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2009 | | pagina 20