behoud van het gemenebest. Aan weers zijden van de ingang stonden twee schil den; het ene was voor het aanslaan van de "citatien of indaagingen", op het andere schild las men hoe men zich te gedragen had. In het portaal stonden drie houten beelden: Geloof, Hoop en Liefde, met het jaartal 1640. Het schoorsteenstuk stelde het Laatste Oordeel voor. In deze vierschaar werden de bijeenkom sten van de magistraat en de vergaderin gen van wet en raad ("Weth en Raad") gehouden. De halfronde opstelling was hiertoe zeer geschikt. Ter linkerzijde van de schoorsteen zat de "Heer Balliuw" of offi cier van justitie. Naast hem zaten de twee regerende burgemeesters aan een "taboret met rood scharlaaken en onder een verhe melte boven welke het standbeeld der Gerechtigheid met een weegschaal in de linker- en een uitgetoogen zwaard in de rechterhand". De zitplaatsen van de sche penen kon men herkennen aan de schar lakenrode kussens. De raadsheren zaten op groene kussens. Op een tafel in het midden werd het grootzegel van de stad zorgvuldig bewaard. Verder waren er zit plaatsen voor de ministers, pensionarissen en geheimschrijvers (secretarissen). Ach ter hen konden de advocaten en pleitbe zorgers plaatsnemen. Wanneer er rechts zaken of politieke zaken behandeld wer den, konden mannen (geen vrouwen) staande plaatsnemen achter de balie. Wapenborden In de gang beneden hingen twee grote, kostbaar bewerkte wapenborden. Het ene was ter nagedachtenis van mr. Willem Schorer, geboren te Middelburg, schepen, raad en burgemeester van Veere, gecom mitteerde raad der Admiraliteit van Zee land. Het andere was ter nagedachtenis van zijn echtgenote, Johanna Philippina van Herzeele uit Rotterdam. Verderop in de gang waren de kwartier wapens van verschillende families aange bracht.8 Schepenkamer Boven de deur naar de schepenkamer zag men twee schilderingen van de hand van Gerard Sanders. Ze gaven de geschiede nis van Pyrrhus en Cajus Fabritius weer. Pyrrhus, koning van Epirus, trachtte de Romeinse bevelhebber Fabritius eerst om te kopen, daarna met een olifant te intimi deren en vervolgens bood hij hem een post in zijn regering aan. Fabritius hield stand. De moraal: een schepen is onder alle omstandigheden standvastig en niet tot ontrouw of plichtsverzuim te verleiden.9 In de kamer bevond zich een schoorsteen stuk dat de geschiedenis van de Perzische koning Cambyses uitbeeldde: hij liet de corrupte rechter Sisamenes levend villen en met diens vel zijn rechterstoel bekle den. Dit tot waarschuwing van eenieder. Boven de deuren waren schilderingen van Gerard Sanders waarop de deugden wer den beloond en de ondeugden bestraft. Boven de deur naar de vierschaar werd de Rechtmatigheid uitgebeeld met in haar rechterhand een paslood rustend op de Bijbel en in haar linkerhand een voetmaat. Deze stonden symbool voor het onfeilbaar richtsnoer van de goddelijke wet. Onder de voet van de Rechtmatigheid werd de slang als symbool van bedrog en arglist verbrij zeld. Boven de deur naar de burgemeesterska mer werd Justitie verbeeld; gezeten op de rechterstoel hield ze de roede in de rech terhand en wees ze met de linkerhand

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2009 | | pagina 21