Vertrekkamer trok het college zich ter beraadslaging terug. Het Komptoir (com- toor) was het kantoor. Veranderingen Eind achttiende, begin negentiende eeuw werden in de rechterlijke organisatie een aantal veranderingen ingevoerd; eerst in de Franse tijd en vervolgens tijdens het Koninkrijk der Nederlanden. In 1838 was de organisatie van de rechterlijke macht geregeld en werd in principe het gerechts hof van Zeeland in het Van de Perrehuis in Middelburg gevestigd. Deze veranderingen hadden ook gevolgen voor de aankleding van de vierschaar. Aanvankelijk werden zit tingen van het gerechtshof in de vier schaar gehouden, omdat er in het Van de Perrehuis nog een zittingzaal gebouwd moest worden. In 1841 was deze zaal vol tooid en werden het monumentale hek en de leeuwen overgebracht naar het nieuwe gerechtshof.11 Het is moeilijk na te gaan welke verande ringen er nog meer hebben plaatsgevon den. In de Zelandia lllustrata bevinden zich plattegronden van de begane grond en van de eerste verdieping in het jaar 1853.12 Daarbij kan vastgesteld worden dat er inmiddels (vanaf 1780) zowel op de bega ne grond als op de eerste verdieping een ruim vertrek met een zijkamertje was bij gebouwd. Sommige vertrekken waren ver groot, andere verkleind. Over de invulling van het interieur spreekt men niet. De vraag is of er aan de aankleding van de vertrekken veel veranderd Is. De samen steller van de catalogus wist in 1910 nog exact aan te geven op welke plaatsen schilderijen gehangen hadden. Gevoeglijk mogen we aannemen dat er in de loop van de eerste helft van de twintigste eeuw geen of nauwelijks veranderingen zijn aan gebracht. Ook aan de hand van enkele foto's kan dat geconstateerd worden. Unger heeft in zijn Monumenten een foto opgenomen van een detail van de betim mering van de voormalige weeskamer. Loosjes heeft in zijn boek Zeeland in Beeld een foto van de vierschaar met het schil- Bewerking van de plattegrond van de boven verdieping van het stadhuis (circa 1740) zoals deze is opgenomen in W.S. Unger, 'Monumen ten van Middelburg'p. 25. derij over het Laatste Oordeel van Ghijs- breghts en een foto van de raadzaal met het schoorsteenstuk De Stedenmaagd van P. Borsselaar opgenomen.13 Deze foto's zijn in de jaren twintig of dertig van de twintigste eeuw gemaakt. Verder zijn in de Zelandia lllustrata afbeel dingen en schetsontwerpen te zien die betrekking hebben op de thesaurierskamer, de leeskamer en vooral op de vierschaar.14

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2009 | | pagina 23