BROODKAARllN Maandag 31 Jannari 1916 waar de gasloze woensdagen en zonda gen werden aangekondigd, noch in de pers waren er veel reacties of verzet. Het lijkt of deze maatregel ervaren werd als de zoveelste distributiemaatregel in de lange reeks die men gedurende de voorgaande vier jaar al had moeten ondergaan. De reacties die er waren gingen vooral over De BURGEMEESTER van MIDDELBURG bronst tor kennis van belanghebbenden: dat do inlevering van de broodkaarten en de verkrijgbaars telling van nieuwe kaarten is bepaald op: van des voormiddags 101 tot des namiddags 5 UUR en van des namiddags 6 tot 9 uur in de TROUWKAMER ten raadluiize beneden in gang MARKT: dat zij. die op bovengenoom den dag hunne kaarten NIET verwisselen gerekend zullen worden in de maand FEBRUARI 1916 GEEN regcerinssbrood te willen gebruiken. Middelburg, 21 Januari 1916. Dé ISurgenieesüM- voornoemd, I'. DEMON TAK. •IV Mi.Moll.urg. Ier .i;.d« eleelii.. lie Wkdruhlicrij v.m I l'.,OV. Al I Ulilll.likorte.lelft l.ï Sd. Lang voordat brandstofkaar ten werden inge voerd waren er al broodkaarten om regeerings- brood' te krijgen. (Zeeuwse Bibliotheek, Affi ches nummer 7560) praktische problemen. Zo werd in een ingezonden brief verzocht om ook op zon dag het 'kookuur' te stellen op elf tot twaalf, in plaats van tussen twaalf en één. De Christelijke Bestuurdersbond verzocht in dezelfde lijn het kookuur voor de avond maaltijd een uur te verlaten. Van vier tot vijf was te vroeg, er zou na het bijwonen van de middagdienst dan geen tijd zijn voor een "ontspannende wandeling"! De gemeente stemde genadiglijk in met deze wijzigingen. Het bleef nog lang donker... De gasloze woensdag werd drie maanden later, op 21 oktober 1918, weer afgeschaft. Maar daarmee was de gasdistributie nog lang niet afgelopen. Nadat de oorlog ten einde was gekomen, met de wapenstil stand van 11 november 1918, duurden de brandstofproblemen onverminderd voort. De nationale overheid bleef de beperkte voorraden met ijzeren hand beheren, al deed ze wel haar best om zo veel mogelijk steenkool te vergaren, zelfs door met het bevrijde maar kaalgeplukte België dertig duizend koeien te ruilen tegen kolen. Dat betekende overigens niet dat wat werd toegewezen ook vanzelfsprekend werd geleverd. Een anonieme maar wel zeer goed ingelichte 'Opmerker' schreef een ingezonden stuk over fouten in de R.K.B.- distributie: de gasfabriek was verplicht om een mengsel van vetkool en bruinkool te verstoken, maar de bruinkool werd onvol doende geleverd waardoor de fabriek gedwongen te veel vetkool verstookte, wat weer een berisping van het R.K.B. oplever de. En nog in januari 1919 berichtte de Middelburgsche Courant over een span nende speurtocht naar een zoekgeraakt binnenschip met voor de gasfabriek be stemde kolen. Gelukkig werd het uiteinde lijk bij Dordrecht gevonden. Na 11 november 1918 werd dus op zonda gen nog steeds mondjesmaat (alleen rond de maaltijden) gas geleverd en Middelburg werd ook nog eens getrakteerd op een gasloze Kerst en Nieuwjaar. Ook in 1919 bleef de gasvoorziening op zaterdag en zondag beperkt. Bovendien werd met

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2009 | | pagina 34