ingang van het nieuwe jaar verwarming met gaskachels helemaal verboden. Bij alle distributieperikelen vormden de huishoudens die geen gas- of elektriciteits aansluiting hadden een bijzonder getroffen categorie. Doordat er ook een ernstig gebrek aan petroleum was, werden zij gereduceerd tot "lichtloze gezinnen". De gemeente kon met oudjaar 1918 niet meer doen dan hen ernstig in overweging te geven "met de verstrekte vier liter petro leum zoo zuinig mogelijk te zijn en zich zoo veel mogelijk te behelpen met het klei ne rantsoen kaarsen of met de te hunner beschikbaar gestelde carbid." Nieuwe aan voer van petroleum werd niet voor februari verwacht... Oplossingen waren ook niet eenvoudig. In een uitgebreid artikel in de Middelburgsche Courant van 16 december 1918 werden de mogelijkheden verkend om kolen uit Ame rika te halen. Maar dat bleek een theoreti sche discussie: om te beginnen waren er al te weinig kolen voor de stoommachines om schepen naar Amerika te laten varen! De krant had trouwens zelf ook onder de schaarste te leiden. Doordat de papierfa brieken - alweer door gebrek aan kolen - onvoldoende konden leveren, werd het aantal pagina's verminderd. Dat leidde tot weinig commentaar. Dat kon ook niet, want de rubriek ingezonden brieven sneuvelde in zijn geheel. Pas najaren, op 18 januari 1921, kwam er een definitief einde aan alle beperkingen in de gaslevering. Althans, tot de volgende oorlog... Leo van der Vliet Geraadpleegde bronnen - Paul Brusse en Willem van den Broeke, 'Pro vincie in de periferie, De economische geschie denis van Zeeland', Utrecht 2005. Zeeuws Archief: - jaarverslag van de gemeente Middelburg 1914-1921; - Archief Hervormde gemeente Koudekerke, inv.nr. 110: Notulen van de vergaderingen van de kerkvoogdij en van de kerkvoogdij met het college van notabelen, 1820-1957; - Archief gemeente Middelburg, dienst gemeentebedrijven 1881-1942, inv.nr. 8: Jaar verslagen gas- en waterbedrijf 1881-1920; - Archief gemeente Middelburg, dienst gemeentebedrijven 1881-1942, Ingekomen en minuten van uitgegane stukken betreffende de correspondentie tussen Burgemeester en Wet houders der gemeente Middelburg en de Hoofd directeur van Gemeente-bedrijven, 1903-1942, inventarisnummer 46 (1903-1919), 47 (1919- 1920), 48 (1921). Zeeuwse Bibliotheek: - 'Middelburgsche Courant' 1914-1919; - 'Vlissingsche Courant' 1914-1919.

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2009 | | pagina 35