\r/ Activiteiten Bij de rondgang over de kerkring wees de heer Bartels op twee assiebakken, waarin de bewoners vroeger hun vuil kwijt kon den. Vervolgens voerde de tocht langs het huis van de vroegere tolgaarder (Noord straat 6) en het voormalige armenhuis. Verder wees hij op de woning van de fami lie De Kam, waarin tijdens de oorlog onderduikers (onder anderen De Casem- broot) waren ondergebracht en waar zend apparatuur stond opgesteld. De familie De Kam had er overigens in 1917 voor ge zorgd dat het dorp elektriciteit kreeg. De wandeling ging langs de gerestaureer de molen die buiten bedrijf is en het huis van de arts Beerta (omstreeks 1840), een bewogen man, die de armen gratis behan delde. We wandelden langs 't Munnikenhof en het fraai gerestaureerde kasteeltje, dat oorspronkelijk drie keer zo groot was en waar in de zeventiende eeuw Jacob Cats een tijdlang resideerde. Het gezelschap wandelde in de richting van een boeren schuur, restant van een dorpsboerderij. Het gemeentebestuur wil deze schuur opruimen en de vrijgekomen ruimte voor woningbouw benutten. Aan het einde van de wandeling vond in de kerk een presentatie plaats over onder meer de vondst van aardewerken potten uit de Ijzertijd. Alles bijeen was het een zeer geslaagde avond dankzij de aangename ontvangst, de goede rondleiding en het prachtige weer. H.J. Vader De opmaat tot de Opstand (1566-1572) Woensdag 21 oktober 2009 Geen tijdperk in de Nederlandse geschie denis heeft zo tot de verbeelding gespro ken als de rumoerige beginjaren van de zestiende-eeuwse Opstand, waarover dr. Clasien Rooze-Stouthamer een lezing zal houden. In mei van dit jaar verscheen het door haar geschreven boek over dit onder werp, De opmaat tot de Opstand. Zeeland en het centraal gezag (1566-1572). Na de kortstondige machtsontplooiing van de calvinisten in de tweede helft van 1566, die eindigde met de mislukte overval op Walcheren, was het tij snel gekeerd. Alva, de nieuwe landvoogd, greep in met harde hand. De steden moesten inkwartiering accepteren en de gerechtelijke vervolging van 'ketters en rebellen' nam een aanvang. Duizenden sloegen op de vlucht. De weer stand die Alva's handelwijze bij de bevol king opriep, werd nog vergroot door verde re (belasting)maatregelen. Vlissingen kwam, als eerste van de Nederlandse ste den, in opstand en weigerde op 6 april 1572 Spaans garnizoen. Daarmee was het sein gegeven. Met hulp van de watergeu zen en van Engelse en Franse troepen werd weldra het grootste deel van Walche ren onder het gezag van Willem van Oran je gebracht. Daarna barstte ook de strijd om de overige eilanden los.

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2009 | | pagina 45