Kinderzorg- kinderen II 3 De eerste twintig jaar van Vereeniging Kinderzorg te Middelburg VAN DRUNEN- trilogie De jongens en meisjes van Kinderzorg be zochten de christelijke lagere school aan de Zuidsingel. Het is niet bekend hoeveel het er in Van Drunens tijd waren. In 1909 sprak de voorzitter van Kinderzorg, dominee N.M. de Ligt, zijn dank uit aan de heer Rader maker, het hoofd van de school, "waarop thans 38 onzer kinderen gaan voor de zorg door hem en zijn personeel aan onze kinderen gewijd". Dit aantal zal met de groei van Kinderzorg zeker groter geworden zijn. Desondanks worden de Kinderzorgkinderen slechts één keer in Van Drunens herinneringen genoemd. Van Drunen zal ongetwijfeld met de predikan ten De Ligt en H. Jonker - huisvrienden van hem - over Kinderzorg gesproken hebben. De Ligt en Jonker zaten samen zowel in het bestuur van Kinderzorg als in het bestuur van de school; De Ligt als voorzitter en Jonker als secretaris. Oprichting van de Vereeniging Kinderzorg te Middelburg Op 1 december 1905 werden - na een lange voorbereidingsperiode - nieuwe Kin derwetten van kracht. Door deze wetten was het voortaan mogelijk ouders de ouderlijke macht c.q. voogdij te ontnemen. Kinderen die aan het ouderlijk gezag ont trokken werden, konden door de rechter worden toegewezen aan voogdij-instellin gen of particuliere organisaties die zich be lastten met de verzorging en opvoeding. De overheid verleende financiële steun en behield een controlerende functie. Om te kunnen inspelen op de nieuwe situatie, die ontstond wanneer de Kinderwetten van kracht werden, stelde de Algemene Syno de van de Hervormde Kerk in 1900 een commissie inzake de Kinderwetten samen. De commissie had onder andere als op dracht de kerkelijke gemeenten voor te lichten over de ophanden zijnde veranderingen; zij moesten meedelen wat er van de diaco nieën verwacht werd na de invoe ring van deze Kinderwetten. In eerste in stantie namen de diaconieën geen enkel initiatief. De synode droeg in 1905 echter de diaconieën op zorg te dragen voor het duurzaam verzorgen en opvoeden van we zen en hulpbehoevende of verwaarloosde kinderen uit hun gemeenten. Toen het Provinciale Kerkbestuur Zeeland niet tot actie overging, belegde het bestuur van de classis Middelburg onder leiding van dominee De Ligt1 op 15 januari 1906 een vergadering in het Schuttershof te Middelburg. De Ligt stelde hier het volgen de punt aan de orde: een door de Her vormde Kerk Zeeland op te richten ge sticht voor de opvang van voogdijkinderen. Ook het financiële aspect werd besproken. De overheid verleende slechts een gedeel telijke subsidie zodat de diaconieën een substantiële bijdrage moesten leveren. Desondanks reageerde men positief en werd door 38 van de 99 aanwezige ker kenraden besloten tot de oprichting van een 'Vereeniging der Hervormde gemeen ten'. De oprichtingsvergadering vond op 21 februari 1906 plaats in het Militair Tehuis te Middelburg. Op deze vergadering, waarbij 23 gemeenten bijeen waren, werden de conceptstatuten besproken en vastgesteld. Daarna werden ze ter goedkeuring naar het ministerie van Justitie verzonden. De goedgekeurde statuten werden op 26 april

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2011 | | pagina 11