Ds. Nicolaas Marinus de Ligt (1856-1927), voorzitter van de Vereeniging Kinderzorg van 1907 tot 1927. (Beeldbank Zeeuwse Biblio theek, recordnummer 129562) 1906 in de Staatscourant gepubliceerd. Enige belangrijke artikelen in de statuten: - "De 'Vereeniging Kinderzorg' gevestigd te Middelburg stelt zich op den grondslag van het Evangelie van Jezus Christus, opgevat in den geest der belijdenis van de Neder- landsche Hervormde Kerk." - "De Vereeniging stelt zich ten doel de behartiging van de belangen en de tijdelij ke of duurzame verzorging van onverzorg de of verwaarloosde minderjarigen, inzon derheid van dezulken die, naar het oordeel van het bestuur der Vereeniging, gerekend worden, door doop, afkomst of bloedver wantschap in verband te staan met de Nederlandsche Hervormde Kerk, en wel van hen: - die tijdelijk aan de zorgen van den voog dijraad zijn toevertrouwd; - wier ouders of voogden (beiden of een van beiden) van de ouderlijke macht of voogdij zijn ontheven of ontzet; - wier opvoeding door de Regeering aan de Vereeniging mocht worden toever trouwd volgens de wet van 12 Febr. 1901 - die door vereenigingen, stichtingen, in stellingen van weldadigheid of bijzondere personen aan hare zorg zijn toevertrouwd." Om de kinderen die aan de zorg van de Vereeniging Kinderzorg werden toever trouwd te kunnen huisvesten, moesten er een of meer eigen gestichten worden op gericht. Ook zou bekeken worden of deze kinderen onder toezicht van de vereniging eventueel geplaatst konden worden in christelijke gezinnen of gestichten. Leden van de vereniging waren de ge meenten van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zeeland. Zij betaalden jaarlijks een contributie van ten minste twintig gulden. De gemeenten die ineens een som van honderd gulden gaven en daarna ieder jaar ten minste tien gulden betaalden, wa ren eveneens lid. Van deze bepaling kon door mindervermogende gemeenten wor den afgeweken. Verder kende de vereni ging begunstigers - zij die jaarlijks één gulden gaven - en donateurs die een jaar lijkse bijdrage van ten minste tien gulden of een gift van ten minste honderd gulden schonken. Het eerste huis aan de Herengracht Direct na het besluit tot oprichting van de Vereeniging Kinderzorg ging het voorlopige bestuur aan het werk. Op de vergadering

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2011 | | pagina 12