- schoolbezoek was tot 14 jaar verplicht, herhalingsonderwijs tot 16 jaar. Dit gold ook voor de meisjes; - in het huis aan de Herengracht mochten acht meisjes en zes jongens (of omge keerd) worden ondergebracht. Het huis aan de Veersesingel Het huis aan de Herengracht was in eerste instantie voor een half jaar gehuurd. Het is echter bijna een jaar in gebruik gebleven. De aangekochte villa Zomerlust, gelegen aan de Veersesingel 148, moest worden verbouwd. Ook moest er nog een stuk bij gebouwd worden. Het bestuur had archi tect Baljeu te Middelburg gevraagd om een ruwe schets te maken van de (ver)bouw- plannen. Nadat de plannen goedgekeurd waren in Den Haag, werd de bouw aanbe steed. Aan de laagste inschrijver, J.P. Pannij uit Krabbendijke (14.867 gulden), werd de bouw gegund waarvoor de archi tecten Baljeu en Huson de bestekken had den gemaakt. Om deze plannen te kunnen verwezenlijken was besloten een obligatie lening van 15.000 gulden in aandelen van respectievelijk 500, 250 en 100 gulden uit te schrijven. Er werd een agent aangesteld die heel Zeeland afreisde om de obligatie voltekend te krijgen. Al snel bleek dat er - ondanks een zeer zuinig beleid - een te kort was van 11.000 gulden. Er zou ge tracht worden dit geld bij de diaconieën te lenen. Op 6 maart 1907 kon het gebouw aan de Veersesingel onder grote belangstelling - volgens de notulen waren er 68 personen aanwezig, onder wie enige dames - wor den geopend. Velen voerden het woord en ieder was vol lof over hetgeen het bestuur van de vereniging tot stand had gebracht. Deze inrichting was de eerste in Neder land die gesticht was door de Hervormde Kerk. Het gebouw bestond uit een oud en een nieuw gedeelte en was omringd door een tuin, gedeeltelijk moestuin met vrucht bomen. Er was plaats voor 36 voogdijkin deren en 16 kinderen die door de diaco nieën aan Kinderzorg waren toevertrouwd. Ook was in het gebouw de woning van de directeur ondergebracht en de kamer voor huishouding en bestuur. De slaapzalen wa ren volgens het chambrettesysteem inge richt, dat wil zeggen dat de bedden door schotten van elkaar waren gescheiden, leder kind had de beschikking over een eigen wasstel en een kast voor zijn kleding en persoonlijke bezittingen. Volgens het verslag in de Middelburgsche Courant was het houtwerk in het gehele gebouw licht groen geschilderd en "maakte het geheel een prettige indruk en draagt het geheel het kenmerk dat er naar gestreefd is het geheel zoo aangenaam en huiselijk moge lijk te maken. Men krijgt hier volstrekt niet het idee zich in een opvoedingsgesticht te bevinden. Er is alle moeite gedaan om de kinderen een vriendelijk tehuis te verschaf fen." In de tuin bevond zich nog een zie kenzaal met een jongens- en meisjesafde ling, een badkamer en een slaapplaats voor de verpleegster. Met de vestiging van Kinderzorg aan de Veersesingel ging een al lang bestaande wens van de bewoners van de Singel in vervulling, namelijk de aanleg van de duin waterleiding aldaar. Het huis aan de Veersesingel was ruim op gezet. Bij de opening waren er 14 kinderen terwijl er ruimte was voor 54. Desondanks werd er in een bestuursvergadering in 1907 al over gesproken dat het huis spoedig te klein zou zijn en er naar echt christelijke gastgezinnen uitgezien moest worden. De

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2011 | | pagina 14