De achterzijde van villa Zomerlust met aan bouw, circa 1915. (Zeeuws Archief, Zeeuws Genootschap, Zelandia lllustrata, Prentbrief kaarten, nr. Zl-P-03420) leder jaar moest ongeveer 15.000 gulden ingezameld worden. In de oorlogsjaren wa ren grote tekorten ontstaan. De regering had dit jaar een extra subsidie verleend van 10.000 gulden maar tevens kenbaar gemaakt dat door noodzakelijke bezuini gingen de verschillende stichtingen in het volgende jaar gezamenlijk een miljoen gul- den minder subsidie zouden krijgen. Kin- derzorg was dan ook dankbaar dat deze bazaar georganiseerd was en dat me vrouw Quarles van Ufford haar woning ter beschikking had gesteld. De totale op brengst van de bazaar plus giften was 8.250 gulden. Dit bedrag werd gebruikt voor aflossing van de obligatieschuld. Vier jaar later ontving Kinderzorg een le gaat van 13.000 gulden waardoor eindelijk de rekening afgesloten kon worden zonder een tekort. Eerste Wereldoorlog Het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog had - hoewel Nederland neutraal bleef - ook voor ons land consequenties. Door de slechte aanvoer vanuit het buitenland wa ren hier veel artikelen schaars, duur of op de bon. De penningmeester van Kinder zorg had dan ook de grootste moeite om de benodigde voorraden te pakken te krij gen en hij had soms nog meer moeite om deze te betalen. In de notulen van Kinder zorg komt de oorlog dan ook verschillende malen ter sprake. In eerste instantie zouden ook alle meisjes tot 16 jaar onderricht krijgen. Voor de meis jes werd daarna veelal een 'dienstje' ge zocht. Omdat in 1910 het aantal verpleeg den3 te groot dreigde te worden, werd deze leeftijd verlaagd naar 15 jaar. Men maakte een uitzondering voor de meisjes die kort- .Kinderzorci" Middelburg

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2011 | | pagina 18