15 pillen niet altijd vlekkeloos. De directeur bracht in 1926 in het bestuur "de onaange name dingen die meer dan eens zijn voor gevallen in de Oostkerk, waar bij de komst van de pupillen de voor hen bestemde banken geheel of gedeeltelijk reeds zijn in genomen" ter sprake. De pupillen ge droegen zich overigens ook niet altijd even correct. In 1914 waren er klachten binnen gekomen over pupillen die plaatsnamen op verhuurde plaatsen voordat de predikant op de preekstoel stond. Verder werd er on der de preek weieens gekaart en in plaats van de meegekregen cent een knoop in de collectezak gedaan. Het bestuur had in 1906 besloten de kin deren als proef zonder begeleiding naar school te laten gaan. Hoe dit afliep wordt nergens in de notulen vermeld. Al snel werden de jongens en de meisjes in uni forme kleding in twee gescheiden rijen en onder begeleiding naar de lagere school aan de Zuidsingel gebracht. Hoeveel Kin- derzorgkinderen in totaal de Zuidsingel- school bezochten is niet bekend. In 1909 waren het 38. Met de groei van Kinderzorg zal het aantal kinderen dat naar de Zuid- singelschool ging, ongetwijfeld zijn toege nomen. Ondanks dit grote aantal maakt Van Drunen in zijn Herinneringen en ver halen slechts eenmaal melding van de Kin- derzorgkinderen. "We hadden de kinderen van de inrichting Kinderzorg op school. De kinderen kwamen alle uit hoogst ongeluk kige gebroken gezinnen en hadden vaak nare dingen, soms ook op seksueel gebied beleefd. De kinderen waren, vooral bij het begin van de opname in het gesticht, an ders dan gewone leerlingen van de school. Met klachten moest dus mijn inziens de nodige voorzichtigheid en omzichtigheid betracht worden. De klachten konden vol komen gefantaseerd zijn. "De directeur [P.D. Middelkoop] die soms de kinderen naar school bracht, kwam een keer naar me toe met de mededeling: 'het gaat geheel verkeerd met de onderwijzer uit klas 4, ik krijg van de meisjes die bij hem in de klas zitten klachten die op sek sueel gebied liggen; dit kan zo niet meer, ik zal er De Ligt mee in kennis stellen'." Van Drunen vroeg een dag uitstel om met de onderwijzer te praten. Deze ontkende alles, wat Van Drunen aanvaardde. Wel gaf hij de onderwijzer enige adviezen hoe hij zich ten opzichte van de meisjes gedragen moest. De directeur van Kinderzorg was bereid pas naar De Ligt te gaan als er weer klachten waren. Van Drunen had te gen hem gezegd: "U weet nog beter dan ik met wat voor soort kinderen we te doen hebben." Een jaar later vertrok Van Drunen uit Mid delburg. In dat jaar waren er geen klachten geweest. Enige jaren later is de desbe treffende onderwijzer, inmiddels hoofd van de christelijke school te 's-Heer Hendriks kinderen, veroordeeld tot gevangenisstraf, wegens ontuchtige handelingen met leer lingen! Vanwege de financiële problemen kwam dominee Hijmans uit Koudekerke met het plan van de Kinderzorgcent.6 Dit hield in dat er met busjes langs de huizen werd gecollecteerd zodat ook niet-hervormden geld konden geven. Ook pupillen van Kin derzorg liepen met het busje. Zij ervoeren dat als fijn. Ze waren even helemaal vrij. Bovendien kreeg je bij sommige huizen wat. In het bestuur was niet iedereen zo gelukkig met het feit dat pupillen met bus jes liepen. Zo collecteerden zij voor hun ei gen onderhoud, met andere woorden: het was bedelarij.

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2011 | | pagina 23