6. Om aan gelden te komen lanceerde dominee Hijmans uit Koudekerke, lid van het bestuur van Kinderzorg, het idee van de Kinderzorg- cent. Hij liet in 1908 tweehonderd collectebus jes maken die vergezeld van vijfduizend sten cils bij de kerkelijke gemeenten in Zeeland wer den geplaatst. Het werd een groot succes. Het volgende jaar werd al een bestelling geplaatst voor nog eens 140 busjes maar dan van een handzamer formaat. In 1910 was er al een be drag van 1.802,I8l/i ingezameld. Het werd ieder jaar meer en bij het twintigjarig jubileum was in totaal ruim 62 duizend gulden opge haald. De opbrengst van de busjes werd jaar lijks gepubliceerd in de 'Kinderzorgcourant' die sinds 1908 vier keer per jaar verscheen en kos teloos werd verspreid. Met deze krant, waarin het wel en wee van de vereniging werd beschre ven, wilde men bekendheid geven aan het werk van Kinderzorg. Ter illustratie werden prent briefkaarten, vervaardigd van in 1909 gemaak te foto's van het gebouw en de pupillen, in 1910 bij de 'Kinderzorgcourant' ingesloten. In 1915 voerde dominee De Ligt de zogenoemde busjesdag in. De collectanten werden dan uit genodigd op de Veersesingel waarna men naar Domburg ging. In latere jaren werd het een boottocht. Eind jaren tachtig van de vorige eeuw is men gestopt met de Kinderzorgcent omdat het niet meer paste in die tijd. 7. Het werkterrein van de Vereeniging Kinder zorg werd steeds breder. Aan het einde van de twintigste eeuw waren er naast de kindertehui zen te Middelburg, Serooskerke, Goes en Hulst onder meer pensiontehuizen, medische kleuter dagverblijven, dagcentra voor scholieren, ge zinshuizen, vakantieverblijven, crisisopvang voor volwassenen en vrouwenopvang. In 1994 werd de voogdijafdeling, waar de Vereeniging Kinderzorg door ontstaan was, overgedragen aan de Stichting voor Jeugd en Gezin in Zee land. Mede op aandrang van de provincie was in 1990 de niet-identiteitsgebonden Stichting Agogische Zorgcentra Zeeland (AZZ) opge richt ter exploitatie van de werksoorten die voordien bij de Vereeniging Kinderzorg waren ondergebracht. De Vereeniging Kinderzorg zelf bleef onder meer actief als instelling voor financiering, organisatie, onderzoek en promo tie van activiteiten en initiatieven op het gebied van hulpverlening. Vanwege de fundamentele veranderingen die de komende jaren, conform de kabinetsplannen, in het hele stelsel van zorg voor jeugd zal plaatsvinden, kreeg de Stichting AZZ in 2011 de naam juvent. Geraadpleegde bronnen Zeeuws Archief - Adresboek van Middelburg, 1913-1927. - Archief van de Vereeniging 'Kinderzorg' te Middelburg, 1906-1980. - Documentatie Tentoonstellingen, inv.nr. 65: Kinderzorg in Zeeland. Van wezenzorg naar hulpverlening aan kind en ouders. 29 maart - 4 september 1976. - Middelburgsche Courant', 1906-1930. - Gemeente Middelburg, Gemeenteverslagen, 1895-1930. - Handelsadresboek van Middelburg, 1909- 1912. - 'Herinneringen en verhalen' van Jan Karei van Drunen, geboren 19 februari 1882, ge schreven in 1978 (1999). - J.F. Geervliet, scriptie over Kinderzorg, 1972. - G.J.M. Janssen, 'Vereeniging 'Kinderzorg', 90 jaar zorg voor kinderen'Middelburg 1996. - Jubileumboek Vereeniging 'Kinderzorg', 21 februari 1931. - Fifi Visser, 'Een kind is geen postpakket. 100 jaar vereeniging kinderzorg', Middelburg 2006.

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2011 | | pagina 26