22 de winkels demonstratief de button met de tekst "niet blij in de rij" opspeldden. Ze staan inderdaad nu niet meer in de rij, er is namelijk geen winkel meer. Een dorp als Domburg staat hiermee in tegenstelling. Het biedt zeer hoogwaardige vakanties aan en heeft zich geweldig hersteld. De samen hang met de economische pijler moet dus goed in het oog worden gehouden. Maak van de toerist een blijvertje Door het toerisme dat zoals gezegd tijdelij ke bewoners brengt, kunnen ook perma nente bewoners worden aangetrokken. Dat zie je onder andere gebeuren bij de sluik se bewoning van recreatieve huizen. Ge meenten verbieden dat. Gek, dat nog nooit iemand erover heeft nagedacht hoe men sen zijn te 'verleiden' om zich in de ge meente te vestigen, uiteraard op een legi tieme basis. Walcheren hoeft van mij niet zoveel voller. Maar wil de regio zijn voor zieningen in stand kunnen houden, dan moet hierover nagedacht worden en wel zo vlug mogelijk. Kijk wat het wegvallen van renovatie met een dorp doet. Nieuwe ont wikkelingen als de privatisering van de ge zondheidszorg, de ouderenzorg en de thuiszorg, een preventieprogramma voor een langer leven met sport en ontstres- sing, het past hier prima. Een andere kijk op recreatie en toerisme biedt kansen. Bij verstandig beleid zal Walcheren vanuit ons perspectief een hoogwaardig recreatief product bieden waardoor ook de bevolking op peil wordt gehouden. Bij wanbestuur zal drukte in het zomerseizoen met minder ka pitaalkrachtige klanten het resultaat zijn. De ontvolking van gebieden in Duitsland en Frankrijk zou daarbij als voorbeeld kun nen dienen. Ik verzeker u: daar valt iets van te leren! Walcheren 2025 Wat zal een en ander voor het landschap van Walcheren betekenen? In hoofdlijnen is sprake van een positief beeld. Ervan uit gaande dat de eerdergenoemde macro- economische factoren ook op Walcheren een rol spelen, zal de op te eisen ruimte voor de verblijfsrecreatie niet sterk toene men. De kapitaalintensiviteit neemt wel toe, er zal meer gebouwd worden voor se- mipermanente of permanente bewoning. De topdrukte zal minder toenemen, de drukte het jaar door zeker wel. Door het toegenomen medegebruik van recreanten zal de druk op de openbare ruimte groter worden. Paardrijden, mountainbiken, sur fen en onderwatersport kunnen niet anders dan in de openbare ruimte plaatsvinden. Betere kleding en uitrusting stellen de re creant goed in staat om in alle jaargetijden actief te zijn. De overheid zal hier orde nend moeten optreden. De kwaliteit van de openbare ruimte zal ook steeds meer be palend zijn voor het succes van de recre atiesector. H.J. van Koeveringe

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2011 | | pagina 30