Van groei naar krimp 23 2025 De woningbouw in de Middelburgse wijk Mor- tiere stagneert als gevolg van de malaise op de woningmarkt. Ook de aanstaande bevolkings- krimp zal invloed hebben op de voorspoedige voltooiing van deze wijk, die in eerste instantie in 2011 was voorzien, (foto Leo Hollestelle) Werken, Wonen en Verkeer De toekomst voorspellen is weinigen gege ven. Toch willen we allemaal graag weten hoe die eruitziet. In deze bijdrage kijk ik vooruit naar het jaar 2025 en richt me op het wonen, het wer ken en het verkeer op Walcheren. Het jaar 2025 is niet zo ver weg. Het is makkelijker om naar een heel verre toekomst te kijken, want dan kun je veilig speculeren en is er niemand die je erop aan kan kijken. Die vrijheid heb ik niet, ik zal dus proberen zo min mogelijk te speculeren en hier een zo goed moge lijk onderbouwde toekomstvisie op 2025 te geven. Van groeidenken naar krimpdenken Allereerst een basisgegeven dat heel be langrijk is voor toekomstvoorspellingen: de bevolkingsomvang. Het aantal inwoners van Zeeland zal geringer worden, er komt krimp. Mensen hebben de neiging die krimp als negatief te zien. We zijn opge groeid met 'groei' en dat heeft ons toe- komstdenken bepaald. Zo was er in het begin van de jaren zeventig de beroemde nota getiteld De ontwikkeling van Zuidwest Nederland, opgesteld door de Rijksplano logische Dienst. Die nota voorzag een on- gekende groei van ongeveer alles in het zuidwesten. Niet alleen het Sloegebied kwam tot ont wikkeling maar ook de rest van het Westerscheldegebied. Het Land van Saeftinghe zou worden ingepolderd en ontwikkeld tot ha ven- en industriegebied. Dat gold ook voor grote delen van de Oos- terschelde. Aldus zou een ongekend welvarend Zuid- West-Nederland ontstaan. Dat zou wel tot gevolg hebben dat veel ka rakteristieke landschapselementen van Zeeland en dus ook van Walcheren zou den moeten plaatsmaken voor woon- en werkgebied. De bevolkingsomvang zou na tuurlijk navenant meestijgen. Ik haal deze oude, achterhaalde nota aan omdat die de meest vergaande verwoording en verbeelding is van het ontwikkelings- denken van die tijd. Het vergde vele de cennia om die groeigedachte bij te stellen. REEDS 70% VERKOCHT watcherse bouw unie

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2011 | | pagina 31