Bevolkingsomvang Wat zal in 2025 de omvang zijn van de be volking op Walcheren? Daar kunnen we vrij nauwkeurige schattingen van geven. Nu is er nog wat groei, maar die zal in de komende jaren afnemen tot enkele tiental len per jaar. Daarna loopt de groei verder terug en zal de bevolkingsomvang stabili seren. Bevolkingsprognoses zijn in het algemeen behoorlijk betrouwbaar. Geboorte en sterf te zijn vrij goed te prognosticeren, migratie is wat lastiger, zeker als het buitenlandse migratie betreft. Als er ergens in de wereld een crisis is, slaan mensen op de vlucht en verspreiden zich over de hele wereld. Ze worden opgevangen, zoals dat ook hoort, en regelmatig komt het voor dat ze niet meer naar hun land kunnen terugke ren. Deze immigratie beïnvloedt de ge boorte- en sterftecijfers en dus ook onze inwonertallen, zeker als mensen afkomstig zijn uit een cultuur waar het grote gezin nog de standaard is. Dat kan gunstig zijn, bijvoorbeeld voor onderwijsvoorzieningen zoals (kleine) basisscholen. Menig klein schooltje is bijzonder verheugd wanneer het in één keer zeven of acht nieuwe leer lingen mag begroeten daar waar een jaar lijkse krimp gebruikelijk is. Zo kan het be staan van zo'n schooltje weer even worden gerekt. Als we uitgaan van een lichte bevolkings groei voor Walcheren in de komende jaren met daarna een stabilisatie en vooralsnog geen krimp, dan is het duidelijk dat er geen groot nieuw ruimtebeslag nodig is voor allerlei aan bevolkingsgroei gerela teerde zaken. Over Walcheren 2025 zou den we volgens die eenvoudige redenering dus kunnen zeggen: Walcheren ziet er dan hetzelfde uit als nu, Walcheren is af. Waarom zou Walcheren af zijn? Wel, de ruilverkaveling is voltooid, steden en dor pen hebben hun definitieve omvang bereikt en ook de verkeersinfrastructuur is bijna gereed. We hebben immers de S14 en S15, de rondwegen rond Koudekerke en Biggekerke. De rondweg Serooskerke komt er aan, net als de nieuwe N57 tot aan de Veerse Dam, die de komende jaren wordt voltooid. We hebben de Domburgse en Veerse wa tergang opgeknapt; we maakten daar flau we oevers en we legden wandelpaden aan. We hebben mooie heggen aangeplant en dat gebeurde op een redelijke schaal. Walcheren werd aangewezen als nationaal landschap en dat leverde ons wat centjes op om het genoemde te realiseren. Nu moeten de boompjes nog groeien en dan zal Walcheren zijn vooroorlogse schoon heid volledig hebben herwonnen. Walcheren is af! Aardig om die stelling eens te betrekken, gewoon omdat ie realistisch is als je naar de demografische gegevens kijkt. Maar die stelling is vooral een hulpmiddel om het groeidenken van de afgelopen decennia achter ons te laten. We moeten leren ge bruik te maken van de kansen die de sta bilisatie van de bevolkingsgroei biedt. Dat laatste is niet zo eenvoudig als het lijkt want, zoals ik al zei, we zijn nu eenmaal allemaal met het groeidenken volwassen geworden. Verkeer De grootste verandering die nu nog komt, komt door de verdere aanleg van de N57. De aanleg van het aquaduct onder het Ka naal door Walcheren heeft nu al als effect dat de druk op de kanaalkruisingen in Mid delburg drastisch vermindert. Ook andere

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2011 | | pagina 32