congestieproblemen die Walcheren vooral in de zomer treffen, zouden daardoor ver moeten zijn opgelost. Theoretisch is het denkbaar dat de bedrijvigheid op de bedrij venterreinen op Walcheren toeneemt om dat de verbinding tussen die terreinen en de rest van Zeeland, met name met het Sloegebied, verbetert. Deze weg heeft een lange voorgeschiede nis. Hij was oorspronkelijk bedoeld als snelweg, een schakel in een snelwegroute van het zuidwesten van Nederland naar de Rotterdamse agglomeratie, over de kop pen van de eilanden. Die snelle verbinding zou de grote ontwikkeling van bedrijvigheid in het zuidwesten faciliteren. Als je naar de huidige situatie kijkt, zijn de ambities nogal veranderd. Het zuidwesten wordt via een hoefijzerstructuur ontsloten. De hoefijzer structuur bestaat uit een autosnelwegver binding die in Zeeland bestaat uit de A58 die aansluit op het autosnelwegennet in Brabant. Verder krijgen we een vierbaans verbinding met Gent die door de al uit vier rijstroken bestaande Westerscheldetunnel loopt. Verder naar het noorden wilden we het de laatste jaren eigenlijk wat rustiger houden, gezien de grote natuurwaarden van de koppen van de eilanden. Maar er moest natuurlijk wel wat gebeuren, want de ka naalkruisingen in Middelburg waren in de zomer een fileramp. Er was dus een betere kanaalkruising nodig die deel uitmaakte van de plannen voor de nieuwe N57. En zo bleef, zij het met veel aanpassingen, de N57 deel uitmaken van de rijksinfrastruc tuurplannen. Die plannen worden nu uitge voerd, bijna twintig jaar nadat ik zelf, toen nog werkend bij het Rijk, de eerste letters van de tracénota schreef en met mijn col lega van 'de wegen' een niet al te dure plek voor de kanaalkruising in Middelburg zocht. Met de rondweg Serooskerke beëindigt de provincie haar rondwegenplannen. Dus voor zover wij het kunnen overzien, is Wal cheren in 2025 wat dat betreft af. Wonen De bevolkingsomvang van Walcheren neemt zoals eerder gezegd niet veel meer toe. De woningbouwprogramma's van de gemeenten zijn hier nog niet op ingericht. Het uitgangspunt van de provincie voor de woningbouwprogrammering was dat niet meer dan 130 procent van de verwachte vraag zou worden geprogrammeerd. Die 30 procent extra is nodig omdat het nooit lukt om alle plannen te realiseren, en dan doe je aan wat overprogrammering om toch in de behoeften te kunnen voorzien. Alle plannen van de drie Walcherse ge meenten bij elkaar opgeteld leveren echter een programmering van 170 tot 180 pro cent van de verwachte behoefte. Dat bete kent dat er uiteindelijk te veel woningen zijn. Daardoor komen er keuzemogelijk heden voor de woningconsument en de slechtste woningen zullen nooit meer wor den gekozen. Deze woningen zullen in eerste instantie nog wel worden bewoond, maar de rijksten zullen vertrekken en dat zal, zoals we re gelmatig zien, tot verdere verpaupering van dat deel van de woningvoorraad lei den. In grote Amerikaanse steden zie je dat regelmatig gebeuren. Het kan leiden tot leegstand, verval en verkrotting. In de VS kunnen ze die troep gewoon laten lig gen, want er is ruimte genoeg. Omdat ons land klein is en als gevolg van onze op- ruimcultuur, zullen wij uiteindelijk overgaan tot sloop van het slechtste deel van de wo-

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2011 | | pagina 33