28 Veldleeuwerik, (foto Chiel jacobusse) link tussen natuur en landschap en heem kunde. Aandacht voor de historie maakt dat je door een bepaalde bril naar de om geving kijkt en dat er bewustheid komt voor de eigenheid en daarmee voor de waarde van natuur en landschap. De aan leg van nieuwe natuur moet aansluiten bij het streekeigen karakter en wortelen in de plaatselijke historie. Dat wil niet zeggen dat je Ot-en-Sienland- schappen moet creëren, maar wel dat je sterk rekening moet houden met de geschiedenis van het landschap ter plaatse. Waarde is trouwens niet alleen bedoeld als waarde in histori sche of natuurwetenschappelij ke zin, maar ook in economisch perspectief. Een mooi en onder scheidend landschap biedt zo wel een aantrekkelijk woonkli maat voor eigen inwoners als een gewaardeerd recreatiege bied voor toeristen. Rekening houden met de landschapshisto rie en met de streekeigenheid is niet vol doende. Je zult ook duidelijk moeten ma ken dat je dat doet. Een mooi voorbeeld is de Weihoek bij Sint Laurens. De verlaging van het maaiveld die daar gerealiseerd is, borduurt voort op de natte komgronden die vanouds op Walcheren aanwezig waren. Maar het collectief geheugen is niet sterk, veel mensen herkennen het beeld niet en sommigen spreken zelfs smalend over stinkende modderputten. Goede voorlich ting vooraf moet ervoor zorgen dat het pu bliek nieuwe gebieden beter kan plaatsen in de lokale traditie. Ondertussen mag wel gezegd worden dat het project uitermate goed aan zijn doel beantwoordt. Hier klinkt in de zomer van twee, drie kanten tegelijk een ongerept landschap met een geva rieerde natuur steeds schaarser wordt, en wat schaarser wordt, wordt duurder (lees: hoger gewaardeerd). Wat moet er gebeuren om de interesse voor natuur en landschap nieuw leven in te blazen? Dat vergt in de eerste plaats aan dacht voor de eigenheid van het landschap en de daaraan verbonden natuur. In con- creto: wat is het dat Walcheren onder scheidt van andere gebieden; wat is de identiteit van ons landschap? Daaraan ver bonden luidt de vraag: wat is het ons waard om die identiteit overeind te houden en hoe organiseren we dat? Het gaat er niet om dat die vragen vanachter de teken tafel van een adviesbureau gesteld en be antwoord worden, maar dat die vragen gaan leven bij het publiek en dat daardoor het draagvlak om natuur en landschap te beschermen en met de nodige zorg verder te ontwikkelen, weer verbreed wordt. Het landschap is een weerspiegeling van de historie en daar ligt een nadrukkelijke

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2011 | | pagina 36