op het strand begeven, kapotgereden of verstoord worden! Het is een nogal ge waagde gedachte om stukken strand voor deze verloren gegane broedvogels te re serveren en ze gedurende de broedtijd af te sluiten. Toch is dat de enige methode die echt kan werken. In een gebied als Breezand met zijn brede stranden zou best een strook langs de duinvoet ingericht kun nen worden en afgesloten voor het pu bliek. De ervaring, bijvoorbeeld op Neeltje Jans, leert dat recreanten erg veel begrip hebben als hun gevraagd wordt een stapje terug te doen voor de broedende vogels. Daar komt bij dat het voorland voldoende breed is voor alle strandbezoekers die er komen. Je zou die zelfs kunnen faciliteren door de passages door de natuurstrook extra aantrekkelijk te maken met goede voorzieningen. Wetend dat er tijd nodig zal zijn om aan het idee te wennen, kan het voorstel voor een strandreservaat bij de zen maar alvast gelanceerd zijn. Verder denkend over natuur aan de kust dringt zich bij mij het hardnekkige idee op dat hier kansen blijven liggen. Westkapelle steekt ver de Noordzee in. Hier passeren tal van bijzondere vogels. Niet voor niets ligt hier een van de meest gerenommeerde zeetrektelposten van Nederland. Maar niet alleen zeevogels passeren hier. Ook ande re bijzondere trekvogels landen aan en rusten uit in dit uitstekende puntje land in de Noordzee. Opgeteld bij het gegeven dat vogels spotten een enorme vlucht heeft genomen onder het publiek, biedt dit onge kende kansen voor natuurrecreatie. Bij Westkapelle zijn ongetwijfeld mogelijk heden om een combinatie van natuur en verblijfsrecreatie te realiseren, analoog aan het plan Waterdunen bij Breskens. Ik wil dat onderbouwen met een anekdotisch maar tegelijkertijd veelzeggend verhaal. Omstreeks half oktober werd in een pol derslootje bij Colijnsplaat een grote geel- pootruiter ontdekt, een dwaalgast die af komstig is uit Noord-Amerika. De vogel bleef hier hangen tot in april en er is geen dag voorbijgegaan of er kwamen van hein de en ver vogelaars om het beest te be wonderen. Mensen uit Brabant, van de Ve- luwe, uit Friesland, maar ook Fransen, Bel gen en Duitsers reisden af naar Colijns plaat voor de grote geelpootruiter. In West kapelle landen meermalen per jaar derge lijke zeldzame dwaalgasten en dan gaat het om steeds weer andere soorten. Het vraagt er bijna om, om in een intensieve samenwerking tussen de natuur- en de recreatiesector, een gebied te realiseren voor verblijfsrecreanten met geavanceerde mogelijkheden om vogels te spotten vanuit of rondom hun vakantieverblijf. Samenwerking Als je voor de komende vijftien jaar de vi sie op natuur en landschap op Walcheren in één woord zou moeten samenvatten, dan luidt dat woord SAMENWERKING. Samenwerking tussen boeren en natuur beheerders, samenwerking tussen het toe ristisch recreatief bedrijfsleven en de ter reinbeherende natuurorganisaties. Samen werking ook tussen de historisch geïnte resseerde mensen die zich verenigd heb ben in de heemkundige kring en de ach terban van de natuurorganisaties. Het Zeeuwse Landschap is er klaar voor! Chiel Jacobusse

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2011 | | pagina 39