Nostalgie of werkelijkheid 32 2025 Landbouw Welke rol speelt de landbouw in 2025 op Walcheren? Voor hoeveel bedrijven is land bouw dan de voornaamste bron van inkomsten? Zal de volgende generatie doorgaan met parttime boeren of haken er velen af? Vragen stellen is niet zo moeilijk, maar het bedenken en opschrijven van het meest realistische scenario voor de landbouw op Walcheren in 2025 is iets anders! Externe factoren Veel factoren van buitenaf zullen grote in vloed hebben op de ontwikkeling van de landbouw op Walcheren. Zal de economische dip van nu weer om slaan naar economische bloei? De wereld bevolking groeit nog steeds fors; zal die groei leiden tot voor de boer structureel betere voedselprijzen? Alle 'natuurplannen' lijken nu wat op een laag pitje te worden gezet. Blijft dat zo of kiest de politiek straks weer voor meer 'na tuur'ten koste van de landbouw? Hoe zal de grondprijs zich gaan ontwikke len? Een kleine daling zal weinig effect hebben op de mobiliteit, een forse daling wel. Maar zo'n forse daling verwacht ik zeker niet. Ten slotte noem ik de plannen vanuit Brus sel. De toeslag die iedere Europese boer nu krijgt, als compensatie voor de verla ging van de garantieprijzen, wordt in 2015 afgeschaft. Als hier niets voor in de plaats komt zal, zeker op Walcheren, de sanering nog sneller gaan. Lokale omstandigheden Naast de externe factoren hebben we te maken met plaatselijke omstandigheden die mede bepalend zijn voor de ontwikke ling die de landbouw op Walcheren zal doormaken: - Het aantal inwoners van ruim 115 duizend is in de zomermaan den door het toerisme een veel voud daarvan; dat schept kansen. - Intensieve veehouderij zal hier nooit grootschalig van de grond komen. - Hetzelfde geldt voor de glastuinbouw. - De grond is over het algemeen erg 'bont' (veel verschillen in de toestand van de grond op één perceel) en er is weinig zoet water beschikbaar. - Ondanks het feit dat Walcheren al twee maal herverkaveld is, zal de kleinschalig heid een handicap blijven voor bedrijven die voor de wereldmarkt moeten produceren. - De Walcherse agrarische ondernemer kiest graag voor zekerheid en stort zich niet snel in avonturen. De landbouw op Walcheren zal in 2025 een nog grotere variatie aan bedrijfstypen en agrarische activiteiten te zien geven dan nu het geval is. Het blijft belangrijk of er voldoende inkomen te genereren valt uit landbouwactiviteiten. De jeugd is over het algemeen steeds beter opgeleid en als het inkomen mager blijft, zullen nog minder jongeren het boerenberoep kiezen. Ook nu kies je dit beroep niet om er rijk van te worden. Het is duidelijk te zien dat, vergeleken met twintig a dertig jaar geleden, boerderijen en landerijen het landschapsbeeld veel minder bepalen. Wegen, recreatiebedrij- ven, terreinen met zomerwoningen, bedrij- venclusters, bos en natuur, al die activitei ten verdringen de landbouw steeds meer. Dit proces gaat de komende jaren door.

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2011 | | pagina 40