Een voorbeeld van multifunctionele landbouw op Walcheren, Pitteperk aan de Breeweg te Koudekerke: boerderij, zorgboerderij in samen werking met Philadelphia, kaasboerderij en mi- nicamping. (foto Leo Hollestelle) Zal de landbouw aan belang inboeten? We kunnen ons afvragen: willen we dat? Voor de landbouw zelf is die teruggang niet het meest ideale toekomstbeeld. Maar er zijn zeker nog kansen, en een aantal daarvan wil ik hier noemen. Of het totale plaatje van de landbouw voor 2025 beter of slechter is dan nu, is hele maal afhankelijk van wie ernaar kijkt, want er spelen veel verschillende belangen. Minder werkers Tot op de dag van vandaag neemt het aantal bedrijven en werkers in de land bouw af. Jaarlijks gaat 2 a 5 procent van de grond naar wegenaanleg, woningbouw, natuur- en industrieontwikkeling. De ko mende jaren zal deze afname van bedrij ven wat vertragen. Minder dan 3 procent van de beroepsbe volking op Walcheren werkt nog in de land bouw, dat zijn ongeveer drieduizend men sen. Zij gebruiken samen een oppervlakte van circa 11.500 hectare. Dat is iets meer dan 50 procent van het Walcherse grond oppervlak en dat is minder dan het lande lijk gemiddelde (circa 70%). Van deze wer kers is meer dan de helft 50-plusser. Er zijn circa vijfhonderd bedrijven en van al die bedrijfshoofden heeft hooguit 20 pro cent een duidelijke opvolger. De meeste bedrijven worden gerund als parttime bedrijf. Dit is een ontwikkeling die al jaren bezig is. Waar overtollige arbeid eerst bij buren en loonwerkers, in de bouw of in de haven werd ingezet, zie je nu steeds vaker ondernemers een fulltime- baan aannemen en in de weekends en 's avonds het werk op de boerderij uitvoeren. Een ander fenomeen is het opzetten van een nevenbedrijf, van constructiebedrijf tot adviesbureau, van klussenbedrijf tot mane ge. Vaak wordt dat nevenbedrijf al heel snel het belangrijkst, zowel wat betreft de tijdsbesteding als wat betreft de inkom sten. Een ontwikkeling die je in de hele maat schappij ziet, is dat man en vrouw allebei een baan hebben. Vroeger oefende de boerin haar baan fulltime uit op het land- bouwbedrijf; daarmee werd 'vreemde' ar beid uitgespaard. Nu houden de meeste vrouwelijke partners hun eigen baan en het wordt steeds normaler dat de boer tijd vrijmaakt om voor de kinderen te zorgen en om ze bijvoorbeeld naar het kinderdag verblijf of de school te brengen. Al met al blijkt dat boeren steeds meer moeite hebben hun arbeid rendabel in te

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2011 | | pagina 41