Prognose van de omvang van de bevolking van Walcheren en overig Zeeland in 2025 naar leeftijd (in procenten) 2010 2025 leeftijd Walcheren Overig Zeeland Walcheren Overig Zeeland 0-20 jaar 23 24 22 22 20-65 jaar 59 58 54 53 65 jaar en ouder 18 18 24 25 Absoluut totaal 115.000 266.000 119.000 260.000 Bron: CBS Statline 2011 Uit hier niet opgenomen prognoses voor 2040 blijkt dat de ontwikkeling zich na 2025 voortzet. De bevolking van Walche ren zal tot 2040 nog met 4 procent groei en, de groei in overig Zeeland zal afnemen met 6 procent. Nederland als geheel groeit tot 2040 met 6 procent. Uit de tabel blijkt nog een ander bekend fenomeen, namelijk dat er duidelijk sprake is van een sterke vergrijzing en een lichte ontgroening. Ook die tendens zet zich na 2025 door. Walcheren verschilt hierin niet veel van overig Zeeland; in 2040 is 28 pro cent van de Zeeuwse bevolking 65 jaar of ouder, iets meer dan de 26 procent die in 2040 voor heel Nederland wordt verwacht. Zeeland is en blijft de meest vergrijsde provincie van Nederland. Krimp vereist van ons een nieuwe mindset, zoals dat tegenwoordig in goed Neder lands heet, en de provincie Zeeland heeft er een verstandige nota over uitgebracht.1 Die omslag in het denken wordt door Co- lijn geïllustreerd aan de hand van een nota uit 1970, waarin de overspannen groeiver wachtingen zijn verwoord waarmee meni ge Zeeuw is opgegroeid. Wie kennisneemt van de nota, beseft dat ons veel onheil be spaard is gebleven. Groei zowel als krimp hebben positieve en negatieve kanten en recentelijk breekt het inzicht door dat krimp ook nieuwe kansen biedt. Zo wordt Van Koeveringe door de provincie op zijn wen ken bediend als het gaat om het stimule ren van deeltijdwonen: "Zeeland zou deel tijdinwoners [sic] moeten omarmen in plaats van afstoten: het past bij de rol die Zeeland heeft en steeds meer zal krijgen in de interregionale context, dé plek binnen het verstedelijkte Beneluxgebied, waar nog rust, ruimte en schone lucht aanwezig is."2 De vraag is natuurlijk of gemeenten voor die nieuwe deeltijdinwoners weer in het buitengebied gaan bouwen. Nee, liever niet. Benut vooral de ruimte binnen de be bouwde kom, meent Kodde. Maar voor de happy few met landhuisaspiraties staat de deur al op een kier. Krimp c.q. stabilisatie is op zichzelf het probleem niet, wel de manier waarop we ermee omgaan. Als groei en kwantiteit niet langer ijkpunten voor beleid zijn, ontstaan er kansen om meer aandacht te schenken aan de kwaliteit van de publieke ruimte of, zoals de provincie Zeeland stelt, "Kwaliteit is het doel, bij alle sectoren en thema's dient een kwaliteitslag gemaakt te wor den."3 De culturele verschraling die het ge-

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2011 | | pagina 47