lang. En als gevolg hiervan de openheid en variatie in het landschap. We denken vooral aan de heggen, de bloemenranden, het zwart-witritme van de schuren, aan het Zeeuwse licht en aan de wisselende wol kenlucht boven de altijd aanwezige zee. Het toerisme is ook daardoor een alles overheersende factor geworden en de Wal- chenaar speelt daar soepel op in, heeft er ook een relatief hoog voorzieningenniveau aan te danken. Wat ook opvalt is dat de Veerse of Wal- cherse identiteit al snel verbreed wordt tot de Zeeuwse identiteit. De lotsverbonden heid van de Zeeuwen is kennelijk sterk. En Zeeland, divers, kleurrijk en krachtig, is meer dan de som der delen.6 Diversiteit is ook het kenmerk van de orga nisaties die zich met de kwaliteit van het heem bezighouden. Het institutionele brei werk dat over de provincie ligt, vormt een bonte lappendeken. Er is een aantal Zeeuwse professionele organisaties die elk een specifieke invalshoek hebben; de heemkundige kringen zijn, naar de aard van hun heem, sterk regionaal gedifferen tieerd. We kunnen constateren (en niet voor het eerst) dat landschap en erfgoed institutio neel te veel uit elkaar zijn gegroeid. Van Waveren sprak zelfs van een ijzeren gor dijn. In zijn openingswoord bekende hij een warm voorstander te zijn van een soort National 7rusf-organisatie waarbij erfgoed en landschap weer onder één noemer wor den gebracht. Hij riep de landschapsorga nisaties en de heemkundige kringen op de handen ineen te slaan om alles wat bij draagt aan de schoonheid van deze pro vincie te behouden, te versterken en ver der te ontwikkelen op basis van de uit gangspunten die ooit ten grondslag lagen aan wat we nu op Walcheren hebben be reikt. Voorwaar een schone taak! Walcheren is van ons allemaal. SAMEN WERKING, zijn we er klaar voor? Leo Faase 1. Provincie Zeeland, 'Op Pad! Reflexen door breken om te kunnen anticiperen op de demo grafische veranderingen in Zeeland', ongeda teerd. 2. Idem, p. 16. 3. Idem, p. 9. 4. A.P. de Klerk, 'Cultuur en landschap; enkele gedachten over het Walcherse landschap'. In: De Wete, januari 1993, p. 8. 5. 'Tuin van Zeeland wint slag om oude dijk'. In: PZC, 27 april 2011. 6. DNA Veere, Gevonden en gebouwd in sa menwerking met de Gemeente Veere, Provincie Zeeland en de deelnemers aan de workshops 2010.

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2011 | | pagina 50