Trouwe auteurs 43 Verslag van een kennismaking HEEMKUNDIGE KRING L Tijdens de redactievergadering in novem ber 2009 kwam er spontaan een vraag op. Een van de redactieleden merkte op dat wij al jarenlang de artikelen van auteurs die met enige regelmaat bijdragen instu ren, corrigeren en redigeren, maar dat we eigenlijk niet weten hoe zij dat vinden. De meeste redactieleden kennen hen hele maal niet. Wie is nu Jules Braat die over al die verschillende onderwerpen schrijft? Hoe kan Frans van den Driest zoveel Vadertjes schrijven? Waarom schrijft Mida- vaine juist over Veere en wat doet Jaco Simons nu eigenlijk voor de kost? We besloten hen een keer uit te nodigen om nader kennis met elkaar te maken. De auteurs zouden dan over hun onderzoek kunnen vertellen en over hoe en waarom ze schrijven en wij zouden kunnen toelich ten wat het redactiewerk inhoudt en wat er allemaal komt kijken voordat hun pennen vruchten leesbaar en voorzien van illustra ties in een uitgave van De Wete staan. Een dergelijke bijeenkomst past ook prima in het 40-jarige jubileumjaar van de Heem kundige Kring Walcheren. We prikten een dag, woensdag 30 maart van dit jaar. We vonden een mooie locatie: hotel Aan de Dam, Dam 31 te Middelburg. We nodigden zeven 'trouwe' auteurs uit: Jules Braat, Martin van den Broeke, Frans van den Driest, Toon Franken, Jan Kaljouw, Jan Midavaine en Jaco Simons. Allemaal mannen die al vele jaren met enige regel maat artikelen insturen die de leden van de HKW met veel plezier en interesse le zen. Eigenlijk hoort de eindredacteur van De Wete, Leo Hollestelle, ook tot dit selec te gezelschap, maar je kunt nu eenmaal maar één pet tegelijk op hebben! We waren erg verheugd dat alle genodig den positief reageerden. Voor redactielid Jopie de Klerk zou deze bijeenkomst ook nog een weerzien worden met twee oud leerlingen. Het redactiewerk We zitten met elkaar om de tafel in een mooi, ruim vertrek. Onder het genot van een kopje koffie doen we eerst een kennis makingsrondje. Daarna vertellen de redac tieleden over hun werk. Wij vinden het leuk werk, alleen wordt de nieuwste uitgave van elke Wete zodra deze verschijnt wel goed bekeken maar niet meer helemaal gele zen. De Wete is met een oplage van 2.750 exemplaren per uitgave een heemkundig tijdschrift met een hoge oplage. Sinds ja nuari 2010 is De Wete in kleur en dat maakt het blad nog aantrekkelijker. Redactiesecretaris Henny van der Heijden ontvangt de bijdragen van de scribenten per e-mail, maar soms ook per post, in ge schreven of getypte vorm. Zij maakt de ko pij klaar voor de eerstvolgende redactiever gadering; er wordt een voortgangsformu liertje boven het artikel geplaatst waarop het volgnummer van het artikel wordt ver meld en verder het aantal woorden, de ge gevens over eventuele illustraties of sug gesties hiervoor van de auteur en de da tum van de redactievergadering waarin de bijdrage wordt besproken. Alle bijdragen worden geprint en gekopieerd en naar de redactieleden gezonden. Tijdens de redac tievergadering wordt de ingekomen kopij besproken en wordt bepaald welke bijdra gen in het eerstvolgende nummer van De Wete worden opgenomen. Daarbij kunnen

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2011 | | pagina 51