ook bijdragen zitten die al in een vorige redactievergadering zijn besproken. Daarna worden de bijdragen onder de redactieleden verdeeld om ze te corrigeren en te redigeren. Sinds september vorig jaar werkt de re dactie met een website waarop alle bijdra gen worden geplaatst zodat de verschillen de versies van de artikelen die tijdens de redactiefase ontstaan, niet meer heen en weer hoeven te worden gemaild. Op deze website staan ook allerlei andere docu menten zoals adressenbestanden, afspra ken en de richtlijnen voor het aanleveren van artikelen door auteurs. Het redigeren van de bijdragen is een in tensieve klus. De redacteurs letten op een heid in tijd en op tekstherhalingen. Elke bij drage wordt door twee redacteurs nageke ken. De redactieleden willen graag van de au teurs weten of zij tevreden zijn over hun geredigeerde teksten. "We zijn er erg be nieuwd naar, maar ook wel een beetje be zorgd", zegt redactielid Coby Lere-Boone. "Herkennen de auteurs hun eigen stuk nog?" Soms wordt er contact met een au teur opgenomen om te overleggen. Jules Braat werpt de vraag op: "Gelooft de re dactie onomstotelijk wat er staat?" Er volgt enig homerisch gelach. "Dat is toch de ver antwoordelijkheid van de auteur", zegt Hetty Begheyn. De redactie vindt daarom bronvermelding bij artikelen belangrijk. De auteurs geven aan dat zij vertrouwen hebben in het werk van de redactie. Jaco Simons vindt het belangrijk dat over de on derschriften bij de illustraties nog even kan worden overlegd door de eindredacteur met de auteur. De redactie legt de teksten na de opmaak bij de drukker in principe niet meer voor aan de auteurs, de tijd is daarvoor ook te kort. Maar als het echt no dig is, is het technisch mogelijk dit te rege len. Martin van den Broeke zegt dat het natuur lijk wel belangrijk is dat de auteurs aange ven welke illustraties zij bij hun artikel op genomen willen zien. Hij was zelf blij ver rast met de afbeeldingen, opgespoord door beeldredacteur Leo Hollestelle, bij zijn laatste artikelen. Afgesproken wordt dat de auteurs zelf suggesties voor illustra ties met bijbehorende onderschriften aan leveren en dat de beeldredacteur, indien nodig, nog even met hen overlegt. Als de redacteurs klaar zijn met het redige ren van de teksten, leest de eindredacteur alles nog eens kritisch door, verzamelt de illustraties en bijschriften en gaat naar Bert Gerestein van ADZ Vlissingen. Bert ver zorgt de opmaak van het tijdschrift al vanaf het eerste nummer in de nieuwe vormge ving (januari 1996). Hij neemt een week de tijd om de teksten en de illustraties in de opmaak van het blad te 'gieten'. Omdat hij ook boeken uitgeeft is Bert zeer vaardig in het redigeren en haalt hij soms nog taal kundige foutjes uit de toch al enkele keren nagekeken teksten. Zo behoedt hij ons voor missers! De plaatsing van de illustra ties is vaak afhankelijk van de opmaak van de teksten. De opmaakproef wordt door Leo Hollestel le in een paar dagen (meestal een week end) nagekeken en gaat met opmerkingen en eventueel nog aanvullende scans van illustraties weer terug naar ADZ. Door de moderne druktechniek is het drukken van 2.750 exemplaren van het tijdschrift in een paar uur klaar. Daarna worden de vellen gesneden en gevouwen en gaat het blad naar het distributiecentrum van ADZ waar na het blad wordt verzonden aan de leden.

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2011 | | pagina 52