pianofabriek van Antoine Mes. De laatste jaren is hij druk bezig geweest met een boek over bedrijven in zijn woonplaats Ber gen op Zoom en dit jaar verschijnt een boek over Middelburgse bierbrouwerijen, dat hij samen met Eric Hageman heeft ge maakt. In totaal heeft hij twaalf artikelen voor De VJete geschreven. Jan Kaljouw (1928) uit Oost-Souburg doet al veertig jaar aan stamboomonderzoek en komt daarbij allerlei interessante onderwer pen tegen. Toen hij in 1987 een stukje in stuurde aan de redactie over burgemees ter Hendrik Abrahamse Caljouw, burge meester van Biggekerke, werd dat tot zijn verrassing geplaatst en sindsdien schrijft hij artikelen. De meeste gaan over de om geving van Souburg en Abeele, de plaats waar hij is geboren. De laatste jaren schrijft hij over de voormalige buitenplaat sen langs de Oude Vlissingseweg tussen Middelburg en Oost-Souburg. Ter gelegen heid van zijn tachtigste verjaardag in 2008 hebben zijn kinderen een bloemlezing van zijn artikelen uit De Wete gemaakt in de vorm van een boekje getiteld Groot Abeele en meer. Over een dorp, huizen en een veer uit het verleden van Walcheren. Dat was een grote verrassing voor hem. "Het is een succes geworden", verklaart Jan Kal jouw, "binnen een week was de eerste druk van vijftig exemplaren al weg en de twee herdrukken van elk honderd exempla ren waren ook snel uitverkocht." Jan Kaljouw is wekelijks in de studiezaal van het Zeeuws Archief bezig met zijn on derzoek, 's morgens genealogie en 's mid dags onderzoek voor artikelen. Het volgen de artikel voor De Wete kondigt hij al aan. In totaal heeft Jan Kaljouw negentien arti kelen geschreven. Jan Midavaine (1947) uit Veere schrijft ook al sinds 1987 voor De Wete, als J.H. Midavaine om geen verwarring te wekken met Jan Midavaine uit Schouwen, die ook regelmatig publiceert. Hij schrijft voorna melijk over Veerse onderwerpen, maar ook over bijvoorbeeld misdaad. Hij weet veel over zijn woonplaats, geeft rondleidingen en is ook wekelijks te vinden in de studie zaal van het Zeeuws Archief, speurend in het oud-archief van de stad Veere. Van de 47 artikelen die Jan Midavaine voor De Wete schreef, gaan er 29 over Veere, on der andere over de molens, de vliegtuigfa briek, de familie Van Beveren en de brand weer. Daarnaast schrijft hij ook artikelen die worden gepubliceerd in het tijdschrift Nehalennia. Als een van de redactieleden opmerkt dat het artikel over de Veerse kat haar favorie te artikel is (De Wete, oktober 2008), ver telt Jan nog eens uitgebreid hoe de kat van zijn moeder in de Veerse kerk was be land en hoe hij onderzoek deed voor dit artikel. Jan is nog lang niet uitgeschreven en hij vertelt met enthousiasme over een aantal onderwerpen waarover hij nog kan schrij ven. We houden ons aanbevolen! Jules Braat (1931) uit Vleuten schrijft al sinds 1991 over verschillende onderwer pen maar het meest over de Tweede We reldoorlog. Zijn eerste artikel in De Wete van juli 1991 ging over een grafsteen van een adelborst op de begraafplaats te Rit- them. "Ik schrijf veel uit herinnering, wat ik zelf heb meegemaakt en wat me komt aanwaaien", zo verklaart hij. Elke jaargang worden er minimaal twee artikelen van zijn hand gepubliceerd. De oud-Vlissinger schrijft ook regelmatig voor het tijdschrift

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2011 | | pagina 54