waren er ook andere reacties. "Het mooi ste compliment dat wij kregen van mensen die de oorlog meemaakten is dat zij, na het lezen van onze boeken, zeiden nu veel beter te begrijpen waarom de Duitsers dit allemaal hebben gedaan", verklaart Hans Sakkers. Maar er verschenen, weer na veel onder zoek, ook publicaties van hun hand over andere aspecten van WO II. Hans Houter man heeft bijvoorbeeld geschreven over de bevrijding van Middelburg in november 1944 en over de Walcherse verzetsgroep Van Beest. Kritiek Het tweede deel van de publicatie Zeeland '40-'45 van Gijs van der Ham verscheen in hetzelfde jaar als het boek over de Atlan- tikwall. Hans Houterman heeft Van der Ham tijdens zijn onderzoek gewezen op relevante onderdelen van de strijd en hem gewaarschuwd bepaalde bronnen niet te gebruiken. Helaas was van die aanwijzin gen in het boek weinig terug te zien. Hou terman en Sakkers klommen daarop in de pen en schreven een uitgebreid overzicht met correcties. Dat werd niet gewaardeerd door de leden van de begeleidingscommis sie 'Zeeland '40-'45'. "We zouden een te grote broek aan hebben. Ach, wij hadden toen nog niet zoveel gepresteerd, we had den nog geen naam op dit gebied," relati veren beide Hansen nu. We praten verder over het belang van de strijd in Zeeland in het najaar van 1944. De laatste jaren is er steeds meer waardering ontstaan voor deze fase in de bevrijding van West-Europa. De generatie van nu denkt daar positiever over dan de oudere generatie, vinden zij. De meest recente pu blicatie van Hans Sakkers - de jury noemt deze bijdrage ook in haar rapport - gaat ook over dit onderwerp. Behalve met elkaar hebben Houterman en Sakkers ook met anderen samengewerkt, onder andere met Johan den Hollander in de werkgroep Militaire Historie Zeeland, Hans Tuynman van de Documentatiegroep Walcheren 1939-1945 en de Stichting Bunkerbehoud (vader en zoon Heijkoop). Erfgoed van de oorlog Hun bemoeienis met die laatste stichting brengt mij dan op het gedeelte dat in de jurering wordt omschreven als "de nadruk kelijke aandacht die zij hebben voor het behoud van het erfgoed van de oorlog en de landschappelijke context daarvan". We praten over Toorenvliedt, een toenmalig Duits divisiehoofdkwartier waarover Hans Sakkers in 1998 heeft geschreven, en het Landfront Vlissingen, waarover de rijks dienst Cultureel Erfgoed zo moeilijk doet om het te laten erkennen als militair erf goed zoals de vestingwerken van Naarden en de Stelling Amsterdam. Het Landfront is volgens Sakkers het enige voorbeeld in heel Europa van een verdedigingslinie van een stad aan de landzijde. "De provincie Zeeland moet daar veel meer mee doen!" Geschiedschrijving We praten nog even door over hun rol in de wereld van de oorlogsgeschiedschrij- ving. De groepsleider gehandicapten Hans Sakkers en de bibliothecaris Hans Houter man horen niet tot de afgestudeerde histo rici. Met hun specifieke kennis van het Duitse militaire apparaat willen zij deze on derzoekers met alle plezier helpen - dat hebben ze de afgelopen jaren ook gedaan - maar zij koesteren hun onafhankelijk heid. "De doctores en doctorandussen

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2011 | | pagina 59