Niets uit deze uitgave mag worden overgeno men zonder toestem ming van de redactie commissie. Aanwijzingen voor het aanleveren van artikelen of bijdragen voor De Wete kunt u aanvragen bij de redactie. Redactie L.M. Hollestelle, eind- en beeldredacteur mevr. H.J. van der Heijden, secretaris mevr. H. Begheyn R. Gabriëlse mevr. J. de Klerk mevr. J.S. Lere-Boone Kopij voor de volgende Wete s.v.p. inzenden vóór 1 augustus 2011 aan mevr. H.J. van der Heijden, Breeweg 13 4371 SB Koudekerke, tel. 0118-551187 e-mailredactiedewetehkwalcherennl Lidmaatschap Ledenadministratie Dagelijks Bestuur inclusief abonnement 13,- per jaar J.J. Jakobsen, Parkweg 6 4361 JE Westkapelle tel. 0118-552130 ledenadministratie@hkwalcheren.nl M.M. Steenbeek (voorzitter) W. Teellinckstraat 19, 4335 CS Middelburg tel. 0118-623339 W.L. Valckenier von Geusau-Brouwer (secretaresse), Toorenvliedtwegje 4 4335 HE Middelburg tel. 0118-629449 J.J. Jakobsen (penningmeester) Parkweg 6, 4361 JE Westkapelle tel. 0118-552130 Giro 2405163 t.n.v. de Penningmeester van de Heemkundige Kring Walcheren Overige L. Faase bestuursleden mevr. A.M. van der Most-Zuurdeeg mevr. M.F.J. van Suijlekom-Feleus website: www.hkwalcheren.nl e-mail: info@hkwalcheren.nl K.v.K. nummer 40309644 Verschijnt aan het begin van elk kwartaal. ISSN 0166-2325

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2011 | | pagina 6