Jaarverslag \>w/ vond ik tot mijn grote vreugde een Filip- pijns spelletje bestaande uit een houten plankje, met holletjes, gevuld met in totaal 98 kaurischelpjes. Het plankje was 'be kleed' met dun plastic om de schelpjes in de holtes te houden. Het plankje was 67 centimeter lang maar paste niet in ons ge zamenlijke koffertje. "Als er jonge kinderen bij ons op bezoek komen, verzin ik weieens een spelletje met de schelpjes, in de hoop dat de geschiede nis van de kaurischelpjes ook bij volgende generaties levend blijft." Redactiesecretaris Henny van der Heijden heeft ook zo'n plankje. Zij en haar man hebben het ergens in het Verre Oosten ge kocht. Het spel heet Mancala. Het is heel oud en het wordt in verschillende vormen in heel Afrika, delen van Azië en het Cari bische gebied gespeeld. Er zijn twee spe lers en ieder heeft een rij kuiltjes en het verzamelkuiltje aan zijn rechterhand. In ie der kuiltje komen vier steentjes of schelp jes. De eerste speler pakt de inhoud van een willekeurig eigen kuiltje en 'zaait'ze tegen de klok in. Als de laatste steen in een bezet kuiltje valt, wordt met die inhoud verder 'gezaaid'. Als de laatste steen in het verzamelkuiltje valt, mag met de inhoud van ieder willekeurig kuiltje verder worden gezaaid. Het doel is alle stenen in de ver- zamelkuil te krijgen. Deze vorm kan ook solo gespeeld worden. Met twee personen 'zaai'je om de beurt. Dit is wel de simpel ste vorm. a3i 'i Jaarverslag 2010 van de Heemkundige Kring Walcheren, goedgekeurd tijdens de jaarvergadering van woensdag 27 april 2011, gehouden in de aula van de Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg Inleiding In 2010 is het ledental van de Heemkundi ge Kring Walcheren stabiel gebleven. Het jaar werd begonnen met 2.638 leden en we sloten op 31 december af met 2.642 leden. Bestuur Het bestuur kwam tijdens het verslagjaar zes keer bijeen. Tijdens de jaarvergadering van woensdag 28 april 2010 trad de heer H.J. Vader tus sentijds af als voorzitter. In zijn plaats werd in de functie van voorzitter de heer M.M. Steenbeek benoemd. Tevens werden mevrouw A.M. van der Most-Zuurdeeg en de heer R.J. de Groot herbenoemd als bestuurslid. Financiën De financiële situatie van de Heemkundige Kring Walcheren is nog steeds gezond. Het contributiebedrag bleef derhalve in 2010 ongewijzigd. De Wete Ook in 2010 verscheen ons verenigings orgaan De Wete weer elk kwartaal met

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2011 | | pagina 68