allerlei interessante wetenswaardigheden over ons heem. De samenstelling van de redactiecommis sie, bestaande uit zes personen, bleef on gewijzigd. Website Heemkundige Kring Walcheren Het jaar 2010 was het negende jaar dat de website van de HKW (www.hkwalcheren) 'in de lucht' was, met als webmasters de heren L.M. Hollestelle en S. de Nooijer. Het aantal bezoekers aan de website is in 2010 met 8 procent gestegen, het aantal pageviews steeg met 20 procent. Opmer kelijk is dat het hogere aantal bezoekers vooral in de eerste vier maanden van het jaar werd geteld. De hoge aantallen in april hebben zeer waarschijnlijk te maken met de informatie over de lezing van de heer H.J. Vader tijdens de ledenvergadering. Populaire programma's waren wederom de themapagina's over de Walcherse kleder dracht en de fietsroute De Popperoute. In het kader van het Zeeuwse Jaar van de Fiets zal de belangstelling voor deze pagi na groter zijn geweest. Twee belangrijke veranderingen aan de website zijn in maart van het verslagjaar gerealiseerd. Allereerst een nieuwe header en ten tweede is er een aparte pagina aangemaakt met daarop een aantal artike len uit verschillende nummers van De Wete in pdf. Dit formaat heeft als voordeel dat in feite een scan wordt getoond van het artikel zoals dat in De Wete is gepubli ceerd. Bovendien worden de teksten ook door de zoekmachine Google geïndexeerd. Uit de statistieken van de website kan ook inzicht worden verkregen met welke zoek woorden mensen in Google op de website www.hkwalcheren.nl terechtkomen. Uiter aard scoren de zoekwoorden 'Walcheren' en 'Middelburg' het hoogst, maar ook de zoekwoorden 'heemkunde', 'Heemkundige Kring Walcheren', 'De Wete', 'fietsroute' en 'klederdracht' scoren hoog. Via de website is het ook mogelijk zich op te geven als lid van de HKW, een vraag te stellen of te reageren. In het verslagjaar heeft een groot aantal personen zich via het formulier op de website opgegeven als lid. Via het e-mailadres ledenadministra- tie@hkwalcheren.nl zijn ook aanmeldingen binnengekomen en zijn lidmaatschappen aangevraagd, afgezegd en zijn adreswijzi gingen doorgegeven. Commissie Digitalisering Veldnamen Walcheren In 2007 is er ook een begin gemaakt met het maken van een website over het veld- namenonderzoek op Walcheren (www.veldnamenwalcheren.nl). De in 2006 opgeheven Veldnamencommis- sie werkt nu als werkgroep aan een digita le presentatie van het veldnamenonder- zoek via het world wide web. Een website biedt de mogelijkheid om de resultaten van 34 jaar veldnamenonder- zoek op Walcheren op een andere wijze te presenteren en bovendien kunnen aanvul lende en nieuwe gegevens worden toege voegd. In 2010 zijn de leden bezig geweest met het digitaal koppelen van de verklaringen van de veldnamen - zoals deze zijn gepu bliceerd in de zes veldnamenpublicaties - aan het bestand van de meer dan zesdui zend veldnamen, zodat over een paar jaar per veldnaam de bijbehorende verklaring op de website is op te zoeken. Activiteitencommissie De Activiteitencommissie, bestaande uit

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2011 | | pagina 69